Aktualności
Zmiana podstawy prawnej – wybór wykonawcy „Bon na innowacje” 1.2.2 RPOWD
2018-11-28 16:05:08KOMUNIKAT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”

W związku z uchyleniem ustawy o zasadach finansowania nauki dla umów zawartych od dnia 01.10.2018 r. wyboru wykonawców usług badawczo – rozwojowych i audytu technologicznego należy dokonywać w oparciu o treść art. 7 w związku z art. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668) oraz o zapisy rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
Jednocześnie informujemy, że katalog wykonawców usług badawczo - rozwojowych na skutek zmian w przepisach nie został zawężony.
 
         
  WARR S.A. @ Facebook