Regionalna Instytucja Finansująca - Działanie 4.2 PO IG

PO IG 4.2

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”


Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

Dla kogo: przedsiębiorcy.

PRZEDSIĘBIORCO!

Dzięki Promotorom Projektów Innowacyjnych (PPI)   możesz sprawdzić, czy Twój projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych. Zapraszamy do korzystania z usług PPI.
UWAGA: Wydanie pozytywnej opinii przez Promotora nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem do dofinansowania przez Komisję Konkursową złożonego przez Państwa wniosku.

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.


 

 

Aktualności:

Na skróty:

- Nabór wniosków

- Dokumentacja do działania 4.2 PO IG

- Generator wniosków

- Pytania i odpowiedzi

- Zgodność projektów z dyrektywami środowiskowymi

- Komunikaty do działania 4.2 PO IG

- Listy rekomendowanych wniosków

- Generator Wniosków o Płatność

- Archiwum działania 4.2 PO IG

 
         
  WARR S.A. @ Facebook