Regionalna Instytucja Finansująca - Działanie 8.2 PO IG

PO IG 8.2

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzi do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie aktualizowana co dwa tygodnie, w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia: http://poig.parp.gov.pl/index/index/918


Aktualności:

- WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU PRZEZ BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 8.1 I 8.2 W RAMACH POIG

- DZIAŁANIE 8.2 PO IG - ZATWIERDZENIE UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY RANKINGOWEJ – I NABÓR W 2014 r.

- DZIAŁANIE 8.2 PO IG - ZATWIERDZENIE LIST RANKINGOWYCH – I NABÓR W 2014 r.

- DZIAŁANIE 8.2 PO IG – PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH I KONKURSU W 2014 r.

- BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.2 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH NABORU W 2014 r.

- DZIAŁANIE 8.2 PO IG – OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW W 2014 r.

- OGŁOSZENIE II KONKURSU W 2013 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 POIG

- BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.2 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH II NABORU W 2013 r.

- DZIAŁANIE 8.2 POIG – ZAMKNIĘCIE I KONKURSU W 2013 R.

- ZMIANY W DZIAŁANIU 8.2 PO IG

- OGŁOSZENIE I KONKURSU W 2013 R. W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 POIG

- DZIAŁANIE 8.2 PO IG – ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA KONKURSU

- BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA 8.2 POIG PLANUJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH I NABORU W 2013 R.

- LISTA WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.2 PO IG - III KONKURS W 2012r.

- DZIAŁANIE 8.2 POIG - ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW - III KONKURS W 2012 r.

- LISTA WNIOSK�W ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 PO IG - II KONKURS W 2012 r.

- NAB�R WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 POIG - III RUNDA 2012 r.

- BEZP�ATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWC�W DZIA�ANIA 8.2 POIG PLANUJ�CYCH Z�O�ENIE WNIOSKU W RAMACH III NABORU W 2012 R.

- OG�OSZENIE III KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG

- DZIA�ANIE 8.2 POIG - ZAMKNI�CIE NABORU WNIOSK�W - II KONKURS W 2012 R.

- TRANSMISJA SPOTKANIA INFORMACYJNEGO PO�WI�CONEGO DZIA�ANIU 8.2 POIG Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R.

- WYD�U�ENIE TERMINU SK�ADANIA WNIOSK�W O DOFINANSOWANIE W RAMACH TRWAJ�CEGO II KONKURSU W 2012 R. DLA DZIA�ANIA 8.2 POIG

- TELEFONICZNY DY�UR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSK�W W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG

- NAB�R WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 POIG - II RUNDA 2012 r.

- BEZP�ATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWC�W DZIA�ANIA 8.2 POIG PLANUJ�CYCH Z�O�ENIE WNIOSKU W RAMACH II NABORU W 2012 ROKU

- OG�OSZENIE II KONKURSU W 2012 R. W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG

- ZMIANA ROZPORZ�DZENIA ODNO�NIE DZIA�A� 8.1 I 8.2 POIG

-ZAMKNI�CIE NABORU WNIOSK�W W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG - RUNDA I 2012

-LISTA WNIOSK�W ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - II RUNDA 2011 - DZIA�ANIE 8.2 POIG

-TELEFONICZNY DY�UR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSK�W W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG

-SZKOLENIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWC�W DZIA�ANIA 8.2 POIG PLANUJ�CYCH Z�O�ONIE WNIOSKU W RAMACH NABORU DO 02 MARCA 2012 ROKU

-OG�OSZENIE NABORU WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 PO IG W ROKU 2012 - RUNDA I 2012

-ZAMKNI�CIE NABORU WNIOSK�W - DZIA�ANIE 8.2 POIG

-TELEFONICZNY DY�UR EKSPERTA NA CZAS NABORU WNIOSK�W W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG

-OG�OSZENIE NABORU WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 PO IG W ROKU 2011 - RUNDA II 2011

-DZIA�ANIE 8.1, 8.2 POIG - NAB�R EKSPERT�W OCENIAJ�CYCH PROJEKTY

-LISTA WNIOSK�W ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - I RUNDA W 2011 R. - DZIA�ANIE 8.2 POIG

-DZIA�ANIE 8.1, 8.2 POIG - NAB�R EKSPERT�W OCENIAJ�CYCH PROJEKTY

-LISTA WNIOSK�W ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA - I RUNDA W 2010 R. - DZIA�ANIE 8.2 POIG

-BEZP�ATNE SZKOLENIE INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWC�W DZIA�ANIA 8.2 POIG

-NAB�R WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 PO IG W ROKU 2011 - RUNDA I

-DZIA�ANIE 8.2 PO IG - ZAMKNI�CIE NABORU WNIOSK�W

-NAB�R WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 PO IG W ROKU 2010

-DZIA�ANIE 8.2 PO IG – ZAWIERANIE UM�W O DOFINANSOWANIE

-LISTY WNIOSK�W ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA Z�O�ONYCH W RAMACH III RUNDY APLIKACYJNEJ W 2009 ROKU

-NAB�R WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 POIG W ROKU 2009 RUNDA III

-INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA BENEFICJENT�W DZIA�A� 6.1, 8.1 i 8.2 POIG

-TELEFONICZNY DY�UR EKSPERTA W RAMACH DZIA�A� 8.1 I 8.2 POIG

-ZAMKNI�CIE NABORU W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 POIG

-LISTY WNIOSK�W ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DZIA�ANIA 8.2 PO IG (I RUNDA W 2009 ROKU)

-ZAKO�CZENIE NABORU WNIOSK�W DO DZIA�ANIA 8.2 POIG (I edycja 2009)

Na skr�ty:

- Nab�r wniosk�w (Dz. 8.2 POIG)

- Dokumentacja (Dz. 8.2 POIG)

- Generator wniosk�w (Dz. 8.2 POIG)

- Listy wniosk�w zatwierdzonych do dofinansowania (Dz. 8.2 POIG)

- Dodatkowy nab�r ekspert�w zewn�trznych (Dz. 8.2 POIG)

- Pytania i odpowiedzi (Dz. 8.2 POIG)

- Komunikaty (Dz. 8.2 POIG)

- Generator wniosk�w o p�atno�� (Dz. 8.2 POIG)

- Archiwum dzia�ania 8.2 PO IG

 
         
  WARR S.A. @ Facebook