Projekt ekspercki - Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2020

Podczas XXXII sesji Sejmiku województwa dolnośląskiego w dniu 28.02.2013r., radni przyjęli projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Strategia precyzuje cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe osiem lat. Dokumentem przywoływanym w nowej SRWD 2020 jest opracowanie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „Projekt ekspercki - Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2020” przygotowane pod kierunkiem prof. Janusza Zaleskiego i prof. Romana Galara w czerwcu 2012 roku.

W pracach nad przygotowaniem eksperckiej propozycji bardzo pomocne były uwagi i sugestie powołanego przez Marszałka Województwa zespołu ekspertów, w składzie:
1. Bernard Afeltowicz, przedsiębiorca
2. Prof. Stanisław Ciok, Uniwersytet Wrocławski
3. Dr Bogdan Cybulski, były Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, doradca Prezydenta Wrocławia
4. Prof. Andrzej Fal, Akademia Medyczna we Wrocławiu
5. Prof. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny
6. Dr Antoni Jeżowski, prof. nadzwyczajny; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
7. Prof. Roman Galar, Politechnika Wrocławska
8. Piotr Maciejewski, były Wójt Gminy Długołęka, przedsiębiorca
9. Sławomir Najnigier, były Wiceprezydent Wrocławia i były Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
10. Grzegorz Roman, były członek Zarządu Województwa
11. Prof. Jan Waszkiewicz, Politechnika Wrocławska, były Marszałek Województwa Dolnośląskiego
12. Marek Woron, Kanclerz Business Centre Club we Wrocławiu
Zespołowi ekspertów przewodniczył prof. Janusz Zaleski reprezentujący zarówno Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego jak i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

Tekst wersji eksperckiej projektu strategii rozwoju Dolnego Śląska powstawał we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy wsparciu młodego zespołu pracowników, w tym zespołu realizującego modelowanie makroekonomiczne dla polskich regionów za pomocą modelu HERMIN. Ważnym wsparciem była współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kierowanym przez dr Macieja Zathey’a, a w częstych dyskusjach tekst ten kształtował również Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Jerzy Tutaj, odpowiedzialny od października 2011 r. za przygotowanie projektu strategii.

Należy podkreślić czym jest i czym nie jest ekspercka propozycja strategii rozwoju Dolnego Śląska.
W sensie pozytywnym jest autorską propozycją ekspertów ściśle związanych z Dolnym Śląskiem bazującą na dyskursie ze środowiskiem akademickim, elitami samorządowymi, przedstawicielami świata gospodarczego i administracji publicznej regionu odpowiedzialnej za politykę rozwoju. Przedstawiany projekt strategii był materiałem wyjściowym dla Marszałka Województwa, Zarządu Województwa i administracji UMWD odpowiedzialnej za politykę regionalną do przygotowania ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa.

Główną myślą zawartą w strategii jest usuwanie barier spontanicznego rozwoju regionu poprzez poprawienie wzajemnej dostępności i wzajemnego zaufania. W pierwszym przypadku oznacza to konieczność dalszych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną i podjęcie działań optymalizujących dostępność wzajemną różnych części województwa. W drugim przypadku oznacza to działania wzmacniające system wartości i opłacalność przyzwoitych zachowań, co jest podstawą wzajemnego zaufania między ludźmi.

Wiele osób zadaje pytanie o różnice między obu dokumentami. Przedstawiamy Państwu pełny tekst tego dokumentu, aby umożliwić samodzielne porównania, w jakich obszarach Strategia skorzystała z propozycji projektu eksperckiego, a w jakiej części zaproponowała odmienne rozwiązania.

Przyjęta przez Sejmik Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 nie oznacza zakończenia dyskusji o rozwoju Dolnego Śląska w nadchodzącym 10-leciu. Dyskusja toczy się i toczyć się będzie. Przedstawione opracowanie należy traktować jako wkład do tej dyskusji z racji wielu propozycji, które są w niej zawarte, a nie znalazły się ostatecznie w obowiązującej strategii.

 
         
  WARR S.A. @ Facebook