Projekt TRANS³Net - Program INTERREG Central Europe
LOGO - Interreg
Pogranicze polsko – niemiecko – czeskie charakteryzuje się niskim stopniem współpracy międzynarodowej pomiędzy nauką a przemysłem. Najważniejszym celem projektu TRANS³Net w obszarze przygranicznym, będzie stworzenie warunków dla zbudowania sprawnie działającego  systemu innowacji. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie systemu opartego na  samowystarczalności i silnych więziach pomiędzy działającymi promotorami transferu technologii a lokalnymi przedstawicielami środowiska naukowego, sfery gospodarczej i władzy publicznej. Poprzez zaangażowanie wszystkich kluczowych graczy, istotnych z punktu widzenia transferu wiedzy i technologii, projekt pozwoli przezwyciężyć wieloaspektowe przeszkody dotyczące międzynarodowej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

Ustanowienie wspólnego rozumienia procesu transferu technologii, jak również przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w obszarze transferu technologii, dostarczy wiedzę na temat specyfiki występujących rozwiązań prawnych oraz instytucji działających w sektorach innowacyjnych. Powstanie powiązań opartych na zaufaniu pomiędzy tymi instytucjami będzie w trakcie projektu wspierane poprzez organizację kameralnych spotkań sieciujących.  Oprócz strategii stanowiącej punkt wyjścia dla utworzenia sieci ponadnarodowej, rozwijany będzie model trwałej sieci współpracy pomiędzy partnerami z wszystkich trzech krajów.

Obecnie promotorzy  transferu technologii w obszarze pogranicza polsko – czesko - niemieckiego działają w odosobnieniu. Nie istnieje narzędzie dające pełną informację o działających promotorach transferu technologii w regionie pogranicza i zapewniające łatwy dostęp do potrzebnych kompetencji i usług. Na podstawie opracowanego modelu referencyjnego jest możliwe określenie, które z podmiotów powinny zostać zaangażowane, jakie zadania powinny zostać podjęte, jakie kompetencje są niezbędne do skutecznej realizacji projektu. Opracowane zostaną narzędzia służące do identyfikacji promotorów transferu technologii w regionie przygranicznym. Po przeprowadzeniu systematycznych badań w oparciu o specjalny kwestionariusz (narzędzie do identyfikacji promotorów transferu technologii), rozpocznie się przetwarzanie zebranych danych na temat aktywnych promotorów transferu technologii w regionach pogranicza. Przedstawiony zostanie ich profil:  dane kontaktowe, doświadczenie i umiejętności, zakres działalności. Informacje te zostaną umieszczone na specjalnej platformie internetowej. Po raz pierwszy, dzięki temu narzędziu informatycznemu, promotorzy będą widoczni dla interesantów działających na  obszarze Dolnego Śląska, Saksonii i Kraju Usteckiego, oraz uzyskają wsparcie dla swojej sieci współpracy i dodatkową możliwość  rozwinięcia własnej działalności.

Projekt TRANS³Net współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Central Europe. Wartość projektu: 1 821 923,69 €. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) - 1 501 322,94 €. Okres realizacji projektu: 01.07.2016r. – 30.06.2019 r.

Partnerzy projektu:
  • Lider projektu - Technische Universität Dresden,
  • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Gospodarki,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH,
  • Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH,
  • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje,
  • Okresní hospodářská komora Děčín,
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe.

Kontakt:

Alicja Tiukało
tel. 71 348 30 18 (wew. 115)
e-mail: atl@warr.pl

Zbigniew Mogiła
tel. 71 348 30 18 (wew. 113)
e-mail: zmg@warr.pl
 
         
  WARR S.A. @ Facebook