Nabór II
Logo

Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu
Wyniki oceny wniosków o przyznanie grantu

W związku z zakończoną oceną wniosków o przyznanie grantów w ramach poddziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF ” przedstawiamy wyniki ocen
 1. Lista wniosków o przyznanie grantu złożonych do WARR S.A.
 2. Lista podstawowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu.
 3. Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu.
 4. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
 5. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały negatywną ocenę formalną.
 6. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały negatywną ocenę merytoryczną.
 7. Lista wniosków o przyznanie grantu, które zostały wycofane przez Wnioskodawcę.
Informacja o II naborze wniosków

Ogłoszenie dotyczące II naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 21 maja 2018r. został zamknięty drugi nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
W ramach II naboru zostały złożone 43 wnioski na łączną kwotę 2 157 040,93
co stanowi 213,21 % alokacji.

Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach II naboru:

Nr Nr wniosku o przyznanie grantu Nazwa Wnioskodawcy
1 WARR-RPO1.3.2-054/18 Beauty of science Sp. z o.o.
2 WARR-RPO1.3.2-055/18 Marek Rak Profinanse
3 WARR-RPO1.3.2-056/18 Codeforce Maciej Kałwak
4 WARR-RPO1.3.2-057/18 Wyspy piękna Sp. z o.o.
5 WARR-RPO1.3.2-058/18 Guarana Biznes Sp. z o.o.
6 WARR-RPO1.3.2-059/18 Wroclight Sp. z o.o.
7 WARR-RPO1.3.2-060/18 Inkubator Innowacji Sp. z o.o.
8 WARR-RPO1.3.2-061/18 Finance Group Sp. z o.o.
9 WARR-RPO1.3.2-062/18 Polski Instytut Eko Energii Sp. z o.o.
10 WARR-RPO1.3.2-063/18 W3W Design Sp. z o.o.
11 WARR-RPO1.3.2-064/18 Starter Sp. z o.o.
12 WARR-RPO1.3.2-065/18 Natik Sp. z o.o.
13 WARR-RPO1.3.2-066/18 Dolnośląski Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o.
14 WARR-RPO1.3.2-067/18 MARBET-POL Sp. z o.o.
15 WARR-RPO1.3.2-068/18 Unity Spółka akcyjna
16 WARR-RPO1.3.2-069/18 Anna Rdułtowska
17 WARR-RPO1.3.2-070/18 SMART Kamila Olejnik
18 WARR-RPO1.3.2-071/18 Norimp Bako Poland Sp. z o.o.
19 WARR-RPO1.3.2-072/18 Karolina Jewiarz Kancelaria Doradztwa Prawnego
20 WARR-RPO1.3.2-073/18 Monika Długosz
21 WARR-RPO1.3.2-074/18 Centrum Szkoleniowe Your e-School s.c.
22 WARR-RPO1.3.2-075/18 Moppy.pl Sp. z o.o. Sp.k.
23 WARR-RPO1.3.2-076/18 Wicar Taxi Sp. z o.o. Sp.k.
24 WARR-RPO1.3.2-077/18 Mediana S.A.
25 WARR-RPO1.3.2-078/18 ICT4EDU
26 WARR-RPO1.3.2-079/18 KoliberMedia Dawid Wolski
27 WARR-RPO1.3.2-080/18 Code Team Jordan Artur Bartosz
28 WARR-RPO1.3.2-081/18 Global Certification Centre Poland Sp. z o.o.
29 WARR-RPO1.3.2-082/18 ADT Sp. z o.o.
30 WARR-RPO1.3.2-083/18 Hurtico24 Sp. z o.o.
31 WARR-RPO1.3.2-084/18 Dariusz Podyma Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi
32 WARR-RPO1.3.2-085/18 IN PLUS GROUP Sp. z o.o.
33 WARR-RPO1.3.2-086/18 NDHM Mobile Media Sp. z o.o.
34 WARR-RPO1.3.2-087/18 Jacek Sieradzki Sacer Południe
35 WARR-RPO1.3.2-088/18 BarterNetwork Marcin Mazurek
36 WARR-RPO1.3.2-089/18 Dobry Kredyt Sp. z o.o.
37 WARR-RPO1.3.2-090/18 CJA Grzegorz Grabiec
38 WARR-RPO1.3.2-091/18 Galeria Wnętrza Sp. z o.o.
39 WARR-RPO1.3.2-092/18 Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.
40 WARR-RPO1.3.2-093/18 Nestmedic S.A.
41 WARR-RPO1.3.2-094/18 Alnair Sp. z o.o.
42 WARR-RPO1.3.2-095/18 Yankęs Sp. z o.o.
43 WARR-RPO1.3.2-096/18 Tabi Henryk Kalinowski

Ogłoszenie o II naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 07-05-2018r. do godz. 15.00 dnia 21-05-2018r.

Celem głównym projektu „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT – WrOF” jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.
Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Grantobiorcami mogą zostać MŚP, w tym przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, mające siedzibę na terenie ZIT WrOF określonym w Strategii ZIT WrOF.
Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.
Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach drugiego naboru wynosi 1 011 743,37 PLN.
Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosić będzie 60 000,00 PLN.

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
 1. usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
  • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku
 1. usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.
Wykonawcami usług doradczych muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:
 1. min. 15% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy de minimis,
 2. min. 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy innej niż de minimis.
W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:
 1. do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 2. do 50% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
We wniosku o przyznanie grantów Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w ramach projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.
- Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.
- Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) - „Liczba specjalistycznych usług doradczych wykonanych przez IOB” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę zakupionych usług doradczych.
- Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) - „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.06.2019r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć w biurze WARR wraz z załącznikami.

Biuro WARR:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie nr 1.3.2. „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Administratorem moich danych jest:
  • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  • Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
  • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
 4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 5. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
 6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
 8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą dodatkowo informuję, że
  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób do kontaktu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko;
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych innych osób wskazanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie nr 1.3.2. „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.
DO POBRANIA

DOKUMENTY AKTUALNE:
 
         
  WARR S.A. @ Facebook