NABÓR III


KOMUNIKAT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”

W związku z uchyleniem ustawy o zasadach finansowania nauki dla umów zawartych od dnia 01.10.2018 r. wyboru wykonawców usług badawczo – rozwojowych i audytu technologicznego należy dokonywać w oparciu o treść art. 7 w związku z art. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668) oraz o zapisy rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
Jednocześnie informujemy, że katalog wykonawców usług badawczo - rozwojowych na skutek zmian w przepisach nie został zawężony.

Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu
Ogłoszenie o III naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu
oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. - Partner projektu

ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 10-09-2018 r. do godz. 15.00 dnia 10-12-2018 r.

Celem głównym projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” są działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego.
Jedno MSP może złożyć jeden wniosek o grant.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach trzeciego naboru wynosi 8 505 000,00 PLN (WARR S.A. – 4 160 000,00 PLN, DAWG Sp. z o.o. – 4 345 000,00 PLN).
Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maksymalna wysokość wynosić będzie 100 000,00 PLN.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:
 1. Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MSP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu (wsparcie niefinansowe), oraz
 2. Wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywanego Grantobiorcy przez Grantodawcę- dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MSP:
  • audyt technologiczny- zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5 % bonu
  • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.
 1. zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. wydatki na wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 3. wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.
Usługa badawczo rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jako jeden z jego elementów.
Wykonawcami usług badawczo-rozwojowych dofinansowanych w formie grantów muszą być jednostki naukowe w rozumieniu art.2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Udzielenie wsparcia w formie grantu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami dla województwa dolnośląskiego, które obejmują:
- branżę chemiczną i farmaceutyczną;
- mobilność przestrzenną;
- żywność wysokiej jakości;
- surowce naturalne i wtórne;
- produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów;
- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Rezultatem wykonanej usługi badawczo-rozwojowej ma być opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa Grantobiorcy. Innowacja definiowana będzie jako wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, tj.:
 • innowacji produktowej - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowacji procesowej - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:
 1. do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 2. od 35% do 70% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:
 1. min. 15 % w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 2. Od 30 % do 65 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,w uzupełnieniu dofinansowania w wysokości określonej w ust.2 pkt.b).
W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.
Katalog wskaźników:
 • Wskaźnik produktu (obligatoryjny) - „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) - „Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktowych/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji przez jednostkę naukową.
 • Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) - „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.
Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznanie grantu. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.09.2019 r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl lub www.dawg.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć wraz z załącznikami w biurze projektu WARR S.A. lub DAWG Sp. z o.o.

Biuro Lidera projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00
Biuro Partnera projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 07:00-15:00

ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA ORAZ UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Szanowni Państwo,

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że zmianie uległy zapisy § 14 Regulaminu uczestnictwa oraz § 6 Umowy o powierzenie grantu.

Opis zmian:

Regulamin uczestnictwa
W § 14 dodano ustęp 10 wprowadzający możliwość zastosowania korekt finansowych w przypadku nieprawidłowo udzielonych zamówień ze środków publicznych.

Umowa o powierzenie grantu
W § 6 dodano ustęp 12 wprowadzający możliwość zastosowania korekt finansowych w przypadku nieprawidłowo udzielonych zamówień ze środków publicznych
Dodano załącznik nr 7 do Umowy o powierzenie grantu pn. Korekty finansowe związane z nieprawidłowo udzielonymi zamówieniami ze środków publicznych.

DO POBRANIA:
Wersje nieaktualne:
 
         
  WARR S.A. @ Facebook