Program dla Odry 2006

W dniu 6 lipca 2001r. została przyjęta przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry 2006" (Dziennik Ustaw 01.98.1067) jako podstawa prawna do realizacji Programu w okresie następnych 15 lat.

Program powstał w celu zbudowania systemu zintegrowanej gospodarki wodnej uwzględniającej podstawowe potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jakości wody, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, leśnictwa oraz ogólnego rozwoju ekonomicznego regionu i transportu wodnego. Dla wszystkich województw nadodrzańskich (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego) program jest podstawą wszelkich prac strategicznych i koncepcyjnych, stanowiąc istotny element regionalnych strategii rozwoju. Spodziewane efekty zrealizowania programu to: usunięcie szkód powodzi z 1997 roku, zoptymalizowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej, zatrzymanie niszczenia istniejących urządzeń i obiektów, rozwinięcie transportu śródlądowego oraz ochrona zasobów naturalnych.

Przyjęcie przez Sejm Ustawy stanowiło końcowy element długiego procesu, w którym WARR czynnie uczestniczyła poprzez promowanie i upowszechnianie programu, również poprzez organizację konferencji tematycznych i działalność wydawniczą. WARR brała także udział w opracowaniu "Wstępnego studium wykonalności Programu dla Odry 2006 (2002)" stanowiącego niezbędny dokument przy rozmowach w sprawie finansowania „Programu dla Odry 2006” w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Organizacyjne i merytoryczne wspieranie programu stanowi nadal jedno z najważniejszych zadań WARR. Prezes WARR i zarazem współautor programu prof. Janusz Zaleski został powołany przez Premiera RP do Prezydium Komitetu Sterującego Programu dla Odry 2006. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu dla Odry 2006 dotyczy m.in. przygotowania finansowania priorytetowych zadań programu: budowy zbiornika Racibórz, ochrony przed powodzią Wrocławia, budowy zbiornika Kamieniec Ząbkowicki i ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej.

 
         
  WARR S.A. @ Facebook