Kontrast    /    BW        

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja – 8.5 RPO – Q&A


Strona główna > AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja – 8.5 RPO – Q&A

1.           Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Osoba zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • Osoba przewidziana do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 • Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
 • osoba odchodząca z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) (ZUS).

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 KC) lub pracujące na obszarze województwa dolnośląskiego.

2.           Gdzie można złożyć formularz?

Wnioski należy składać pod adresem:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Biuro Projektu)

ul. E. Kwiatkowskiego 4

52-407 Wrocław

Business House, II piętro

Biuro czynne pn.-pt. 07:30-15:30

3.           Czy muszę złożyć formularz osobiście?

Nie. Dokumentację można wysłać także za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Projektów we Wrocławiu przy ul. . E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, Business House, II piętro. Nie jest możliwe złożenie wniosku drogą mailową.

4.           Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza?

Prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji pod numerem telefonu:

887 350 153

887 350 164 

887 350 165

887 350 149

5.           O jakie wsparcie mogę się ubiegać?

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)
 • Poradnictwo psychologiczne – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy
 • Szkolenia zawodowe – dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych. Uczestnikom przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż  150 godzin miesięcznie.
 • Studia podyplomowe – możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.
 • Staże zawodowe – maksymalny czas trwania stażu to 6 miesięcy. Osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, badania lekarskie, odzież ochronna, koszty zużywalnych materiałów i narzędzi) – średnio w kwocie 2480,00 zł brutto na uczestnika. Refundacja wynagrodzenia Opiekuna stażu – maksymalnie 400,00 zł/miesiąc.
 • Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej – wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania (odległość wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie). Kwota dodatku relokacyjnego wynosi 7 000,00 zł brutto na osobę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
 • Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego – wysokość wsparcia finansowego wynosi 23 050,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia pomostowego 1 200,00 zł miesięcznie, w okresie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

6.           Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania środków. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

7.           Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Nie. W momencie przystąpienia do Projektu, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a będzie złożyć Oświadczenie, że nie bierze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak długo jak uczestnik/uczestniczka jednego projektu EFS nie zakończył/a w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

8.           Jak długo trwa rozpatrzenie formularza?

 • W przypadku wystąpienia braków formalnych w Formularzu rekrutacyjnym, zostaną państwo poinformowani o konieczności uzupełnienia Formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Formularza
 • Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Formularza rekrutacyjnego
 • Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie, zostaną o tym poinformowane drogą pisemną, mailową lub telefoniczną w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia Formularza rekrutacyjnego

9.    Skąd pobrać dokumenty aplikacyjne?

Dokumenty dostępne są w zakładce: Projekty/Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – 8.5 – edycja III/ dokumenty do pobrania. Poniżej link:

10.        Na co można przeznaczyć dotację na rozpoczęcie działalności?

Wsparcie finansowe przyznawane jest wyłącznie w celu sfinansowania niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Koszty, o których mowa muszą zostać odpowiednio uzasadnione przez Uczestnika Projektu we Wniosku.

11.        Czy otrzymane na rozpoczęcie działalności środki należy rozliczyć?

Tak. Rozliczenie środków uzyskanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości następuje poprzez złożenie szczegółowego Zestawienia środków trwałych/ towarów i/lub usług, zakupionych z dotacji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. (Załącznik nr 6.9.1 do Regulaminu) oraz Oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z Wnioskiem (Załącznik nr 6.9.2 do Regulaminu).

12. Na co mogę otrzymać wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Przykładowe rodzaje kosztów, które mogą zostać sfinansowane w ramach finansowego wsparcia pomostowego:

 1. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 2. koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),
 3. wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
 4. koszty czynszu/wynajmu pomieszczeń,
 5. koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej, marketingowej, informatyczne oraz doradztwa biznesowego).
 6. inne, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Beneficjenta/Partnera.
Skip to content