Kontrast    /    BW        

Audyty projektów unijnych


Strona główna > Audyty projektów unijnych

Jeżeli jesteś Beneficjentem środków unijnych i chcesz się dobrze przygotować do kontroli realizowanego przez Ciebie projektu zgłoś się do Nas.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA świadczy usługi w zakresie przeprowadzania oceny prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Ocenie podlegać mogą projekty realizowane w ramach:

Ø Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020;

Ø Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Ø Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem przeprowadzenia przez WARR SA oceny prawidłowości realizacji danego projektu jest sprawdzenie, czy jest on realizowany zgodnie z:

Ø umową o dofinansowanie;

Ø wnioskiem o dofinansowanie;

Ø przepisami prawa;

Ø odpowiednimi wytycznymi programowymi.

Ocena prawidłowości realizacji projektu obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

a) czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie (kompletną dokumentacją aplikacyjną), dokumentami programowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego;

b) czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji Projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów w związku z jego realizacją;

c) czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe dotyczące realizacji Projektu i prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby Projektu;

d) czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w umowie o dofinansowanie;

e) kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności informacji przedstawianych we wnioskach o płatność;

f) prawidłowości stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosowanych Wytycznych;

g) wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie zakresu rzeczowego oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników Projektu;

h) sposobu monitorowania realizacji celów Projektu;

i) sposobu przechowywania dokumentacji projektowej oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;

j) czy Beneficjent wdrożył zalecenia z przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;

k) czy Beneficjent w zakresie informacji i promocji stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie;

l) czy Projekt jest realizowany zgodnie z politykami wspólnotowymi.

Rezultatem przeprowadzonej oceny prawidłowości realizacji projektu jest uzyskanie przez Beneficjenta racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a realizacja Projekt przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji zawartej w dokumentacji projektowej oraz ewentualnych zagrożeń dla realizacji Projektu, osoby przeprowadzające ocenę uwzględnią ten fakt w sprawozdaniu z oceny.

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem przez WARR SA oceny prawidłowości realizacji projektu prosimy o kontakt telefonicznie: 71 79 70 400 lub poprzez e-mail: warr@warr.pl

Skip to content