Kontrast    /    BW        

Bon na innowację – 1.2.1 RPO WD


Strona główna > Bon na innowację – 1.2.1 RPO WD

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA i Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 10 358 075,89 PLN 

Projekt jest realizowany od 01.01.2018 r. i przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. mają siedzibę/oddział na terenie województwa dolnośląskiego,
 2. należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem),
 3. ich projekt/problem wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje [RIS]. RIS obejmują:
  – branżę chemiczną i farmaceutyczną,
  – mobilność przestrzenną,
  – żywność wysokiej jakości,
  – surowce naturalne i wtórne,
  – produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów,
  – technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Wsparcie będzie wypłacane w postaci bonu w wysokości do 100 000,00 PLN

Przeprowadzenie pierwszego naboru Wniosków o udzielenie grantu planowane jest na pierwszy kwartał 2018 roku. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi. 

Przedmiotem wsparcia jest kompleksowa usługi doradztwa w zakresie m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, poszukiwania zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu oraz wsparcie finansowe usług realizowanych na rzecz MŚP – usług badawczo – rozwojowych dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii oraz audytu technologicznego. Rezultatem skorzystania z „Bonu na innowacje” ma być między innymi ulepszenie produktu, posiadanej technologii oraz zainicjowanie kontaktów mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:

 1. doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (doradztwo bezpłatne);
 2. udzielenia wsparcia w formie bonu na usługę doradczą – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP, tj.:
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo – rozwojowej,
 • usługi badawczo – rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.
Skip to content