Kontrast    /    BW        

Bon na innowację – ZIT WrOF – 1.2.2 RPO WD – Nabór I


Strona główna > Bon na innowację – ZIT WrOF – 1.2.2 RPO WD – Nabór I

KOMUNIKAT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
„Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”

W związku z uchyleniem ustawy o zasadach finansowania nauki dla umów zawartych od dnia 01.10.2018 r. wyboru wykonawców usług badawczo – rozwojowych i audytu technologicznego należy dokonywać w oparciu o treść art. 7 w związku z art. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668) oraz o zapisy rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
Jednocześnie informujemy, że katalog wykonawców usług badawczo – rozwojowych na skutek zmian w przepisach nie został zawężony.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie grantu

W związku z zakończoną oceną wniosków o przyznanie grantów w ramach poddziałania 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” przedstawiamy wyniki ocen

 1. Lista wniosków o przyznanie grantu złożonych do WARR S.A.
 2. Lista podstawowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu.
 3. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.
 4. Lista wniosków o przyznania grantu, które uzyskały negatywną ocenę formalną.
 5. Lista wniosków o przyznanie grantu, które zostały wycofane przez Wnioskodawcę.
Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu
Informacja o I naborze wniosków

Ogłoszenie dotyczące I naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 18 maja 2018r. został zamknięty pierwszy nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
W ramach I naboru zostały złożone 4 wnioski na łączną kwotę 359 337,50 PLN

Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach I naboru:

NrNr wniosku o przyznanie grantuNazwa Wnioskodawcy
1WARR-RPO1.2.2-001/18Starter Sp. z o.o.
2WARR-RPO1.2.2-002/183AB Sp. z o.o.
3WARR-RPO1.2.2-003/18VAR UNIT Wojciech Tubek i Wojciech Turowicz S.C
4WARR-RPO1.2.2-004/18CSSOFT Cezary Hołub
Ogłoszenie o I naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o. – Partner projektu

ogłaszają nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa Poddziałanie1.2.2
Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”
Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 04-05-2018 r. do godz. 15.00 dnia 18-05-2018 r.

Celem głównym projektu „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIR WrOF” są działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MSP posiadające siedzibę na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF), w skład którego wchodzą:
miasto i gmina Wrocław, miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, miasto i gmina Sobótka, gminy: Długołęka, Czernica, Żórawina, Kobierzyce, miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, gminy: Miękinia, Trzebnica, miasto i gmina Oborniki Śląskie, gmina Wisznia Mała.
Jedno MSP może złożyć jeden wniosek o grant.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach pierwszego naboru wynosi 2 000 000,00 PLN (WARR S.A. – 1 200 000,00 PLN, DAWG Sp. z o.o. – 800 000,00 PLN).
Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maksymalna wysokość wynosić będzie 100 000,00 PLN.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

 1. Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MSP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu (wsparcie niefinansowe), oraz
 2. Wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywanego Grantobiorcy przez Grantodawcę- dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MSP:
  • audyt technologiczny- zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5 % bonu
  • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.
 1. zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. wydatki na wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
 3. wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Usługa badawczo rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jako jeden z jego elementów.
Wykonawcami usług badawczo-rozwojowych dofinansowanych w formie grantów muszą być jednostki naukowe w rozumieniu art.2 pkt. 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Udzielenie wsparcia w formie grantu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć zgodnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami dla województwa dolnośląskiego, które obejmują:
– branżę chemiczną i farmaceutyczną;
– mobilność przestrzenną;
– żywność wysokiej jakości;
– surowce naturalne i wtórne;
– produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów;
– technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Rezultatem wykonanej usługi badawczo-rozwojowej ma być opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa Grantobiorcy. Innowacja definiowana będzie jako wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, tj.:

 • innowacji produktowej – oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowacji procesowej – oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:

 1. do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 2. od 35% do 70% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:

 1. min. 15 % w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 2. Od 30 % do 65 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,w uzupełnieniu dofinansowania w wysokości określonej w ust.2 pkt.b).

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu. 
Katalog wskaźników:

 • Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) – „Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktowych/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji przez jednostkę naukową.
 • Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznanie grantu. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.09.2019 r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl lub www.dawg.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć wraz z załącznikami w biurze projektu WARR S.A. lub DAWG Sp. z o.o.

Biuro Lidera projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00
Biuro Partnera projektu:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z.o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Biuro czynne: pn.-pt. 07:00-15:00
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie nr 1.2.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest:
  • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  • Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
  • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
 4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 5. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
 6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
 8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą dodatkowo informuję, że

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób do kontaktu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko;
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych innych osób wskazanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie nr 1.2.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF” obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.
DO POBRANIA

DOKUMENTY AKTUALNE:

Skip to content