Kontrast    /    BW        

BONY NA INNOWACJE 1.2.1.


Strona główna > BONY NA INNOWACJE 1.2.1.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie bonów w projekcie wynosi 6 000 000,00 zł.

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. mają siedzibę/oddział/filię/zakład lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.

2. należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem),

3. ich projekt wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje [RIS].

Zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji 2030, przyjętą uchwałą nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r., do Inteligentnych Specjalizacje Dolnego Śląska zaliczają się:

1. Chemia i medycyna

2. Auto-Moto-Aero-Space

3. Surowce naturalne i wtórne

4. Maszyny i urządzenia

5. „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna

6. „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna

7. „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Wsparcie będzie wypłacane w postaci bonu w wysokości do 200 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi max. 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości min. 15% w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne, Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

Przeprowadzenie pierwszego naboru Wniosków o udzielenie bonu/grantu planowane jest na marzec 2022 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:

1. Konsultacji i doradztwa udzielanych przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – doradztwo bezpłatne.

2. Wsparcia w formule grantu/bonu na:

– usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

a) opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,

b) wykonanie testów wdrożeniowych

c) wykonanie analiz przedwdrożeniowych,

d) prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

– audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Rezultatem skorzystania z „Bonu na innowacje” będzie między innymi ulepszenie produktu, posiadanej technologii oraz zainicjowanie kontaktów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czego efektem będzie poprawa działalności przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skontaktuj się z naszymi doradcami telefonicznie:

 607 231 148

887 350 149

887 350 165

887 350 153

lub wyślij maila na adres projekty@warr.pl

Skip to content