Kontrast    /    BW        

KOMUNIKAT Z DNIA 21.06.2022 r.

Projekt „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach II naboru wniosków

Lp.Nr wnioskuLiczba punktówData złożenia wnioskuGodzina złożenia wniosku  Zatwierdzona kwota wsparcia
1.69/BONY/2022506.05.202208:07:25 200 000,00 zł
2.70/BONY/2022506.05.202208:07:58 200 000,00 zł
3.71/BONY/2022506.05.202208:08:39 200 000,00 zł
4.72/BONY/2022506.05.202208:09:23 200 000,00 zł
5.73/BONY/2022506.05.202208:10:06 200 000,00 zł
6.75/BONY/2022506.05.202208:11:53 200 000,00 zł
zatwierdzona kwota wsparcia łącznie:     1 200 000,00 zł

Komunikat – 06.05.2022

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca informuje, iż w dniu 06.05.2022 r. o godzinie 08:11:53 zamknęła II nabór wniosków do projektu „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”, zgodnie z postanowieniami §7 ust. 5. Regulaminu: „Grantodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia danego naboru wniosków o przyznanie grantu w przypadku przekroczenia 120% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach ogłoszonego naboru”.

 • dostępna w naborze kwota alokacji: 2 000 000,00 PLN
 • wnioskowana kwota dofinansowania: 2 600 000,00 PLN
 • procent wykorzystania alokacji: 130%

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z postanowieniami §7 ust. 6. Regulaminu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o przyznanie grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Grantodawcy i w biurze projektu grantowego, w miejscu publicznie dostępnym, niezwłocznie po wyczerpaniu 120% alokacji. Wnioski o przyznanie grantu, które zostaną złożone po zamknięciu naboru nie będą podlegały ocenie.

Komunikat – 27.04.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

ust 1. Grantodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem ust.2.”

ust 2. „Regulamin nie będzie zmieniany w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców, chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

informujemy, iż w celu uproszczenia procedury podpisania umów zmianie ulega załącznik nr 4 do regulaminu.

Było:

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o powierzenie grantu

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy)
  1. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy,
  1. w przypadku gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 3. Aktualny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – nie dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku spółki cywilnej – należy załączyć dokumenty rejestrowe dla wszystkich wspólników.
 4. Umowa spółki cywilnej (ze zmianami) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
 5. Kopie decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy (w przypadku spółek cywilnych dlawszystkich wspólników oraz spółki) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

albo

Kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną poświadczona za  zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. (jeśli dotyczy)

albo

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy).

7. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem wskazującym na umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy – w przypadku, gdy umowa o powierzenie grantu będzie podpisana przez pełnomocnika.

8. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy lub kopia dokumentu wystawionego przez bank dotyczącego numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

10. Oświadczenie o braku zmian informacji w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określarozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543 z późn. zm.) w stosunku do formularza informacji złożonego wraz z wnioskiem o przyznanie grantu.

W przypadku zmiany informacji w ww. formularzu należy złożyć oryginał zaktualizowanego formularza.

11. Oświadczenie dotyczące aktualnego adresu zamieszkania (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

12. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie grantu według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

13. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy finansowej na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

Informacja dodatkowa:

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

– kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, lub

– kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony … do strony… ” oraz czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, a także parafki na każdej stronie dokumentu.

Jest:

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o powierzenie grantu

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 3. W przypadku spółki cywilnej:

– umowa spółki cywilnej (ze zmianami) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

– dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników spółki (CEIDG)

4. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

albo

Kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną poświadczona za  zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. (jeśli dotyczy)

albo

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy).

5. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem wskazującym na umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy – w przypadku, gdy umowa o powierzenie grantu będzie podpisana przez pełnomocnika.

6. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy lub kopia dokumentu wystawionego przez bank dotyczącego numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

8. Oświadczenie o braku zmian informacji przedstawionych w oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP oraz formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., poz. 53.311 z późn. zm.) w stosunku do dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie grantu.

W przypadku zmiany informacji w ww. dokumentach należy złożyć oryginał zaktualizowanych dokumentów.

9. Oświadczenie dotyczące aktualnego adresu zamieszkania (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

10. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie grantu według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

11. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy finansowej na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego woj. dolnośląskiego w ramach konkursu RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

Informacja dodatkowa:

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

– kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, lub

– kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony … do strony… ” oraz czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, a także parafki na każdej stronie dokumentu.

Komunikat – 25.04.2022

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Termin składania wniosków: od godz. 8:00 dnia 06.05.2022 r. do godz. 15:00 dnia 20.05.2022 r.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach naboru wynosi 2 000 000 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje. 

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane  w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

*W przypadku, gdy z dokumentu nie będzie wprost wynikał przedmiotowy fakt, dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego może być np. NIP-2.

Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu/bonu stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie będzie wypłacone w postaci grantu/bonu w wysokości do 200 tys. zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

 1. Konsultacje i doradztwo udzielone przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – wsparcie niefinansowe, oraz
 2. Wsparcie w formule grantu/bonu przekazanego Grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

  – usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

 1. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,
 2. wykonanie testów wdrożeniowych
 3. wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 4. prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

 audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Usługa badawczo- rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi max. 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20214-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości min. 15% w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20214-2020.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Udzielenie wparcia w formie grantu/bonu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do projektów wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacyjnej 2030 przyjętej uchwałą nr 3270/Vi/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Do Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska zalicza się:

–  Chemia i medycyna

– Auto-Moto-Aero-Space

– Surowce naturalne i wtórne

 – Maszyny i urządzenia

– „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna

– „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna

– „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Do wsparcia w formie grantu mogą być przyjęte tylko te projekty, którychrealizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego finansowania tego samego zakresu wsparcia.

O dofinansowanie w formie grantu nie mogą ubiegać się MŚP:

 1. którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych; 
 2. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 3. karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 4.  karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
 6. których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020;
 7. którzy zostali wykluczeni  z możliwości dofinansowania na podstawie art. 35 ustawy wdrożeniowej;
 8. powiązani z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria wyboru Grantobiorców:

Kryteria formalne:

1.Złożenie wniosku o przyznanie grantu  na dostarczonym przez IOK wzorze formularza,

2. Złożenie wniosku o przyznanie grantu w terminie przewidzianym przez IOK,

3. Jeden Wnioskodawca złożył jeden wniosek o przyznanie grantu,

4. Wszystkie pola wniosku o przyznanie grantu zostały wypełnione w sposób prawidłowy,

5. Wnioskodawca zalicza się do sektora MŚP i posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) w woj. dolnośląskim,

6. Wnioskowane dofinansowanie nie przekracza kwoty 200 000,00 zł,

7. Zakaz podwójnego dofinansowania,

8. Okres realizacji projektu jest zgodny z Regulaminem konkursu,

9. Zgodność zapisów wniosku o przyznanie grantu z Regulaminem uczestnictwa w projekcie grantowym,

10. Poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym,

11. Kompletność załączników,

12. Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

13. Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne:

1. Projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa dolnośląskiego,

2. Posiadanie wymaganego wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu,

3.  Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi na którą ma być przyznany grant,

4. Złożony wniosek dotyczy opracowania innowacyjnej usługi/produktu (innowacyjność procesowa lub produktowa),

5. Planowane wydatki są kwalifikowalne i uzasadnione.

Kryteria merytoryczne – premiujące:

1. Liczba, rodzaje i poziom wprowadzonych innowacji,

2. Jakość przedstawionego uzasadnienia wydatków,

3. Zagrożenia realizacji projektu,

4. Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej,

5. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu do końca jego realizacji.

Sposób weryfikacji kryteriów wyboru i ich oceny określa Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym, zamieszczony na stronie www.warr.pl

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.

Katalog wskaźników:

– Wskaźnik produktu (obligatoryjny)- „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.

– Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) –„Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktów/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji  przez jednostkę naukową.

– Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekraczać 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ze kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznaniu grantu. Graniczną datą realizacji projektu przez Grantobiorców jest 30.04.2023r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl , zgodnie z instrukcją wypełnianie wniosku i złożyć wraz z załącznikami w biurze projektu WARR SA:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Budynek Business House (II piętro)
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

Biuro czynne: pn.-pt. 7.30-15.30

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skontaktuj się z naszymi doradcami telefonicznie:

887 350 149

887 350 164

887 350 165

887 350 153

 lub wyślij maila na adres projekty@warr.pl

Komunikat – 20.04.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami §10 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

„(…) Ocena projektów złożonych w ramach naboru trwa maksymalnie do 45 dni po jego zakończeniu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu – stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Grantodawcy.”

informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie, (wpłynęły 62 wnioski na łączną kwotę 11 927 873,65zł co stanowi 252% dostępnej alokacji) termin oceny wniosków zostaje przedłużony do dnia 4 maja 2022 r.

Komunikat z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Dotyczy projektu: Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska

 Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

 Działanie:  1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

 Typ: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

Na podstawie §17 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym, w celu przyspieszenia procedury oceny wniosków o przyznanie grantów, Grantodawca wprowadza następujące zmiany w Regulaminie o którym mowa wyżej:

Było:

§7:

ust. 5 Grantodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia danego naboru wniosków
o przyznanie grantu w przypadku przekroczenia 150% kwoty alokacji przeznaczonej na
dofinansowanie grantów w ramach ogłoszonego naboru.


ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru
wniosków o przyznanie grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Grantodawcy i
w biurze projektu grantowego, w miejscu publicznie dostępnym, najpóźniej dzień po
wyczerpaniu 150% alokacji wraz z informacją, iż termin składania wniosków upływa po trzech
dniach od dnia zamieszczenia informacji o zamknięciu naboru

Jest:

§7:

ust. 5 Grantodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia danego naboru wniosków
o przyznanie grantu w przypadku przekroczenia 120% kwoty alokacji przeznaczonej na
dofinansowanie grantów w ramach ogłoszonego naboru.


ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru
wniosków o przyznanie grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Grantodawcy i
w biurze projektu grantowego, w miejscu publicznie dostępnym, niezwłocznie po
wyczerpaniu 120% alokacji. Wnioski o przyznanie grantu, które zostaną złożone po zamknięciu naboru nie będą podlegały ocenie.

Skip to content