Kontrast    /    BW        

KOMUNIKAT Z DNIA 15.03.2022 r.

AKTUALIZACJA LISTY WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA GRANTU ORAZ LISTY REZERWOWEJ WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA GRANTU W RAMACH IV NABORU WNIOSKÓW

Projekt „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach IV naboru wniosków

Lp.Nr wnioskuLiczba punktówData złożenia wniosku Zatwierdzona kwota wsparcia
1.132/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
2.134/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
3.129/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
4.141/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
5.128/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
6.118/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
7.136/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
8.140/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
9.113/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
10.117/BONY/2022617.08.202249 432,01zł
zatwierdzona kwota wsparcia łącznie:      1 849 428,51 zł

Lista  rezerwowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach IV naboru wniosków

Lp.Nr wnioskuLiczba punktówData złożenia wniosku Zatwierdzona kwota wsparcia
1.111/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
2.131/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
3.115/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
4.138/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
5.105/BONY/20221017.08.2022170 000,00 zł
6.119/BONY/2022917.08.2022199 962,50 zł
7.146/BONY/2022917.08.2022198 900,00 zł
8.106/BONY/2022917.08.2022199 577,23 zł
9.117/BONY/2022617.08.2022Wniosek przeniesiony na listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu
10.104/BONY/2022617.08.2022199 750,00 zł
11.145/BONY/2022617.08.2022198 475,00 zł
12.120/BONY/2022617.08.2022200 000,00 zł
13.144/BONY/2022517.08.2022200 000,00 zł
14.143/BONY/2022517.08.2022200 000,00 zł
15.101/BONY/2022517.08.2022199 750,00 zł
16.108/BONY/2022517.08.2022200 000,00 zł

KOMUNIKAT Z DNIA 07.10.2022 r.

Projekt „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach IV naboru wniosków

Lp.Nr wnioskuLiczba punktówData złożenia wniosku Zatwierdzona kwota wsparcia
1.132/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
2.134/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
3.129/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
4.141/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
5.128/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
6.118/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
7.136/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
8.140/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
9.113/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
zatwierdzona kwota wsparcia łącznie:      1 799 996,50 zł

Lista  rezerwowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach IV naboru wniosków

Lp.Nr wnioskuLiczba punktówData złożenia wniosku Zatwierdzona kwota wsparcia
1.111/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
2.131/BONY/20221117.08.2022200 000,00 zł
3.115/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
4.138/BONY/20221117.08.2022199 996,50 zł
5.105/BONY/20221017.08.2022170 000,00 zł
6.119/BONY/2022917.08.2022199 962,50 zł
7.146/BONY/2022917.08.2022198 900,00 zł
8.106/BONY/2022917.08.2022199 577,23 zł
9.117/BONY/2022617.08.2022200 000,00 zł
10.104/BONY/2022617.08.2022199 750,00 zł
11.145/BONY/2022617.08.2022198 475,00 zł
12.120/BONY/2022617.08.2022200 000,00 zł
13.144/BONY/2022517.08.2022200 000,00 zł
14.143/BONY/2022517.08.2022200 000,00 zł
15.101/BONY/2022517.08.2022199 750,00 zł
16.108/BONY/2022517.08.2022200 000,00 zł

Kolejność  na liście wniosków zakwalifikowanych do  otrzymania grantu oraz liście rezerwowej w ramach IV naboru wniosków ustalona została zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 14 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym oraz komunikatem zamieszczonym w zakładce projektu w dniu 5 października 2022 r. na podstawie komisyjnego losowania przeprowadzonego w dniu 7 października 2022 r. o godzinie  08:00 w biurze WARR SA przy ul. Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu.

Komunikat 05.10.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 5 października 2022 r. WARR SA zakończyła ocenę wniosków o przyznanie grantu w ramach IV naboru wniosków, w którym wpłynęły 53 wnioski o przyznanie grantu.

W ramach oceny formalnej i merytorycznej 25 wniosków uzyskało pozytywny wynik, w tym:

13 wniosków otrzymało 11 pkt.

1 wniosek otrzymał 10 pkt.

3 wnioski otrzymały 9 pkt.

4 wnioski otrzymały 6 pkt.

4 wnioski otrzymały 5 pkt.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 14 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym:

„Lista projektów, które otrzymały grant oraz lista rezerwowa projektów, które otrzymały grant tworzone są na podstawie uzyskanych przez Wnioskodawców w wyniku oceny punktów. W przypadku gdy kilka wniosków otrzymało taką samą ilość punktów a nie jest możliwe udzielenie wsparcia wszystkim Wnioskodawcom, którzy te wnioski złożyli z uwagi na przekroczenie kwoty alokacji, wybór wniosku do dofinansowania zostanie dokonany w wyniku komisyjnego losowania. W takim przypadku Grantodawca powoła komisję składającą się z 2 pracowników Grantodawcy, która przeprowadzi losowanie z zachowaniem zasady bezstronności. W losowaniu wezmą udział wnioski, które uzyskały taką samą ilość punktów z ostatniego miejsca/ostatnich miejsc na liście projektów, które otrzymały grant. Zapis ma takie samo zastosowanie przy losowaniu kolejności na liście rezerwowej projektów. Losowanie zostanie przeprowadzone w Biurze WARR i będzie udokumentowane w postaci nagrania i protokołu.”

Komisyjne losowanie pozycji na liście wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu oraz liście rezerwowej zostanie przeprowadzone w dniu 7 października 2022 r. o godzinie 08:00 w biurze WARR SA przy ul. Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu. Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania grantu oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie WARR SA w dniu 7 października 2022 niezwłocznie po przeprowadzeniu losowania i sporządzeniu protokołu.

Komunikat 30.09.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami §10 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

„(…) Ocena projektów złożonych w ramach naboru trwa maksymalnie do 45 dni po jego zakończeniu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu – stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Grantodawcy.”

informujemy, iż w związku ze składanymi przez Wnioskodawców wnioskami o wydłużenie terminu na złożenie wymaganych uzupełnień (ocena merytoryczna), termin zakończenia oceny wniosków zostaje przedłużony do dnia 5 października 2022 r.

Komunikat – 17.08.2022

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca informuje, iż w dniu 17.08.2022 r. o godzinie 09:18:44 nastąpiło przekroczenie 200% dostępnej w naborze alokacji, tym samym zgodnie z postanowieniami §7 ust. 5 regulaminu:

Grantodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia danego naboru wniosków o przyznanie grantu z dniem, w którym łączna wartość dofinansowania złożonych wniosków o przyznanie grantu przekroczy 200% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach ogłoszonego naboru.” IV nabór wniosków zostanie zamknięty z dniem 17.08.2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z postanowieniami §7 ust. 6. Regulaminu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o przyznanie grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Grantodawcy i w biurze projektu grantowego, w miejscu publicznie dostępnym, niezwłocznie po wyczerpaniu 200% alokacji. Wnioski o przyznanie grantu, które zostaną złożone po dniu, w którym nastąpiło zamknięcie naboru nie będą podlegały ocenie.

Ocenie podlegać będą wszystkie wnioski, złożone w dniu 17.08.2022 r. (do końca dnia). Wnioski złożone po dacie 17.08.2022 r. nie będą podlegały ocenie.

Komunikat 09.08.2022

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu

w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Termin składania wniosków: od godz. 8:00 dnia 17.08.2022r. do godz. 15:00 dnia 31.08.2022r.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach naboru wynosi 1 849 428,51 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje. 

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane  w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

*W przypadku, gdy z dokumentu nie będzie wprost wynikał przedmiotowy fakt, dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego może być np. NIP-2.

Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu/bonu stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie będzie wypłacone w postaci grantu/bonu w wysokości do 200 tys. zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

 1. Konsultacje i doradztwo udzielone przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – wsparcie niefinansowe, oraz
 2. Wsparcie w formule grantu/bonu przekazanego Grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

  – usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

 1. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,
 2. wykonanie testów wdrożeniowych
 3. wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 4. prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Usługa badawczo- rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi max. 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości min. 15% w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Udzielenie wparcia w formie grantu/bonu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do projektów wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacyjnej 2030 przyjętej uchwałą nr 3270/Vi/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Do Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska zalicza się:

–  Chemia i medycyna

– Auto-Moto-Aero-Space

– Surowce naturalne i wtórne

 – Maszyny i urządzenia

– „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna

– „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna

– „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Do wsparcia w formie grantu mogą być przyjęte tylko te projekty, którychrealizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego finansowania tego samego zakresu wsparcia.

O dofinansowanie w formie grantu nie mogą ubiegać się MŚP:

 1. którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych; 
 2. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 3. karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 4.  karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
 6. których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020;
 7. którzy zostali wykluczeni  z możliwości dofinansowania na podstawie art. 35 ustawy wdrożeniowej;
 8. powiązani z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria wyboru Grantobiorców:

Kryteria formalne: 1.Złożenie wniosku o przyznanie grantu  na dostarczonym przez IOK wzorze formularza, 2. Złożenie wniosku o przyznanie grantu w terminie przewidzianym przez IOK, 3. Jeden Wnioskodawca złożył jeden wniosek o przyznanie grantu, 4. Wszystkie pola wniosku o przyznanie grantu zostały wypełnione w sposób prawidłowy, 5. Wnioskodawca zalicza się do sektora MŚP i posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) w woj. dolnośląskim, 6. Wnioskowane dofinansowanie nie przekracza kwoty 200 000,00 zł, 7. Zakaz podwójnego dofinansowania, 8. Okres realizacji projektu jest zgodny z Regulaminem konkursu, 9. Zgodność zapisów wniosku o przyznanie grantu z Regulaminem uczestnictwa w projekcie grantowym, 10. Poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym, 11. Kompletność załączników, 12. Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 13. Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 1. Projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa dolnośląskiego, 2. Posiadanie wymaganego wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu, 3.  Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi na którą ma być przyznany grant, 4. Złożony wniosek dotyczy opracowania innowacyjnej usługi/produktu (innowacyjność procesowa lub produktowa), 5. Planowane wydatki są kwalifikowalne i uzasadnione.

Kryteria merytoryczne – premiujące: 1. Liczba, rodzaje i poziom wprowadzonych innowacji, 2. Jakość przedstawionego uzasadnienia wydatków, 3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne – pozytywny, 4. Zagrożenia realizacji projektu, 5. Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej, 6. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu do końca jego realizacji.

Sposób weryfikacji kryteriów wyboru i ich oceny określa Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym, zamieszczony na stronie www.warr.pl

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.

Katalog wskaźników:

– Wskaźnik produktu (obligatoryjny)- „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.

– Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) –„Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktów/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji  przez jednostkę naukową.

– Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekraczać 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ze kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznaniu grantu. Graniczną datą realizacji projektu przez Grantobiorców jest 30.04.2023r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl , zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i złożyć wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP – pismo ogólne do Podmiotu Publicznego.

Komunikat – 04.08.2022

W związku z wprowadzoną przez Grantodawcę zmianą sposobu składania wniosków o przyznanie grantu nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji konkursowej zgodnie z postanowieniami §17 ust. 1 Regulaminu. Zaktualizowana dokumentacja obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2022 r. i została opublikowana w zakładce „dokumenty do pobrania”. Wszelkie wprowadzone zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Zmiany dotyczą dokumentów:

 1.  Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym
 2.  Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie grantu
 3.  Kryteria oceny

Prosimy o zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową.

Skip to content