Kontrast    /    BW        

Dołącz do nas! Rekrutacja na stanowisko Doradca zawodowy.


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Dołącz do nas! Rekrutacja na stanowisko Doradca zawodowy.

W związku z realizacją projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Doradca zawodowy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Doradztwo/wsparcie w przypadku chęci zmiany zawodu, identyfikacji ze swoją rolą w zawodzie lub w budowaniu kariery zawodowej,
 • Analizę uczestników pod kątem predyspozycji zawodowych i zainteresowań oraz kompetencji interpersonalnych, które można wykorzystać w budowaniu swojej kariery (spotkania indywidualne),
 • Opiekę nad uczestnikami projektu, w szczególności ustalanie profilu pomocy,
 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją Indywidualnych Planów Działania,
 • Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej,
 • Ułatwienie dostępu do innych form pomocy,
 • Pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, w tym studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
 • Znajomość rynku pracy,
 • Znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Znajomość prawa pracy i procedur administracyjnych,
 • Umiejętności trenerskie,
 • Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie,  umiejętność ustalania priorytetów,
 • Biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi do pracy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 23 miesięcy w wymiarze pół etatu,
 • Stabilną pracę u rzetelnego pracodawcy,
 • Dofinansowanie prywatnej opieki medycznej oraz pakietu Multisport.

Aplikacje prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@warr.pl z dopiskiem w tytule „Doradca zawodowy”.

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29 (52-437 Wrocław). Dane kontaktowe:  tel. 71 79 70 400, e-mail: warr@warr.pl. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem mailowo lub listownie na wskazane powyżej adresy.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, a następnie (w przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji) w celu zatrudnienia. 
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest:
  1. art. 22(1) Kodeksu pracy w zakresie podania: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Panią/Pana, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
  2. cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z zatrudnieniem, w szczególności z koniecznością możliwości skontaktowania się z Panem/Panią w razie potrzeby: numer telefonu lub adres e-mail;
  3. wyraźna zgoda wyrażona w klauzuli zamieszczonej w CV w zakresie wszystkich innych podanych danych, takich jak np.: zdjęcie, zainteresowania, umiejętności, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie przez Panią/ Pana imienia (imion) i nazwiska, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, adresu e-mail lub numeru telefonu w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania w/w danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a CV zostanie zniszczone.
 5. W przypadku umieszczenia w CV danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda (np. zdjęcie) i braku wyraźnej zgody (stosowanej klauzuli) w CV o zgodzie na przetwarzanie takich danych, CV nie będzie mogło zostać rozpatrzone i zostanie zniszczone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, których podstawą jest zgoda w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana, dane z CV zostaną wykorzystane do czynności związanych z zatrudnieniem, o których szczegółowo zostanie Pani/Pan wtedy poinformowany. 
 10. Za Pani/Pana zgodą, w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora. 
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie będą transferowane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 
 12. Pani/Pana dane będą przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy: podmiot obsługujący WARR S.A. w zakresie IT.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, innych niż wynikające z art. 22 (1) kp, zawartych w mojej aplikacji przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29 (52-437 Wrocław)  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko zawarte w ogłoszeniu”.
Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dołączenie dodatkowej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29 (52-437 Wrocław) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: warr@warr.pl.

Skip to content