Kontrast    /    BW        

Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna (2RPH)


Strona główna > Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna (2RPH)

Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna  (2RPH)

Kwota pożyczki  do 1 000 000,00 zł, oprocentowanie od 8,22%prowizja 0%brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków pochodzących  z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Wartość projektu w ramach Pakietu pożyczek finansowanych z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. tj. Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, 2 Regionalnej Pożyczki Obrotowej wynosi  12 mln złotych.


Przeznaczenie pożyczki 

Zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” (wg załączonej listy), na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości oraz niezabudowanych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym położonych na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” pod warunkiem, że istnieje dla takiej nieruchomości wyodrębniona księga wieczysta.

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS (brak minimalnego okresu działania firmy).

Oprocentowanie

Od 8,22%  – zmienne, na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania, wg stopy referencyjnej ustalonej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej (dla start-upów, działających krócej niż 24 miesięcy – od 11,62%).

Kwota pożyczki

do 1 000 000,00 zł

Okres spłaty  

do 120 miesięcy  

Karencja

do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty)

Zabezpieczenia

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem 2RPH oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej cesja praw z polisy ubezpieczenia.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji WARR.  Dodatkowe formy zabezpieczenia mogą stanowić poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej, zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, inne zaakceptowane przez WARR.

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Wkład własny  

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia tej nieruchomości oraz co najmniej 20% wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT bądź też transakcji nabycia nieruchomości zwolnionej  z podatku VAT co  najmniej 20% ceny brutto tej nieruchomości.

Ograniczenia w finansowaniu

O 2RPH nie mogą wnioskować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

2RPH nie może być przeznaczona na:

  • finansowanie celów nie związanych bezpośrednio z prowadzona działalnością gospodarczą,
  • finansowanie zakupu nieruchomości pochodzącej z licytacji komorniczej,
  • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Jeden MŚP może posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę danego rodzaju udzieloną z Funduszu DFR i Środków. Pożyczka 2RPH nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który złożył już wniosek o taką pożyczkę u innego Pośrednika Finansowego dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

Skip to content