Kontrast    /    BW        

Granty na doradztwo – Dolina Baryczy – RPO 1.3.1 – NABÓR III


Strona główna > Granty na doradztwo – Dolina Baryczy – RPO 1.3.1 – NABÓR III

Ogłoszenie o III naborze wniosków

Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu
Wyniki oceny wniosków o przyznanie grantu

W związku z zakończoną oceną wniosków o przyznanie grantów w ramach poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) przedstawiamy wyniki ocen.

 1. Lista podstawowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu.
 2. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały negatywną ocenę formalną i/lub merytoryczną.
Informacja o III naborze wniosków

Ogłoszenie dotyczące III naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 21 września 2018 r. został zamknięty III nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)”
W ramach III naboru zostało złożonych 12 wniosków na kwotę 353 368,05 PLN, 
co stanowi 58,89% alokacji.

Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach III naboru:

NrNr wniosku o przyznanie grantuNazwa Wnioskodawcy
1WARR-RPO1.3.1-019/18VAZCO Michał Zacher
2WARR-RPO1.3.1-020/18Dawid Noculak
3WARR-RPO1.3.1-021/18H$S Meble Marcin Chałupka
4WARR-RPO1.3.1-022/18UNI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5WARR-RPO1.3.1-023/18MARCIN BISKUP RISK MANAGER
6WARR-RPO1.3.1-024/18MAŁGORZATA KOŚCIUKIEWICZ I LESZEK KOŚCIUKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SPÓŁKA JAWNA
7WARR-RPO1.3.1-025/18PEYT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
8WARR-RPO1.3.1-026/18Marcin Frankiewicz
9WARR-RPO1.3.1-027/18PIOTR KONRAD
10WARR-RPO1.3.1-028/18FREZMET SZYMON PIEKARCZYK
11WARR-RPO1.3.1-029/18Dom Pogrzebowy GLORIAN Green Home Bogucki Marek
12WARR-RPO1.3.1-030/18Wrolety Marcin Siudek
Ogłoszenie o III naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB

Termin naboru (składania wniosków): 
od godz. 8.00 dnia 05-09-2018 r. do godz. 15.00 dnia 21-09-2018 r.

Celem głównym projektu „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP – OSI DOLINA BARYCZY” jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów. Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

Grantobiorcami mogą zostać MSP, w tym przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, mające siedzibę, zakład lub oddział w granicach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy przynajmniej od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu. 

W skład Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wchodzą Gminy:
wiejskie – Cieszków, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jemielno, Krośnice, Niechlów, Wińsko, Zawonia oraz miejsko -wiejskie –Bierutów, Brzeg Dolny, Góra, Milicz, Międzybórz, Prusice, Syców, Twardogóra, Wąsosz, Wołów, Żmigród.

Jedno MSP może złożyć jeden wniosek o grant. Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach trzeciego naboru wynosi 600 000,00 PLN. Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosić będzie 30 000,00 PLN

W ramach naboru przedstawiciele MSP mogą uzyskać grant na usługi doradcze, obejmujące m.in.: 

 • usługi prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (RODO),
 • przygotowanie biznesplanu i strategii rozwoju firmy,
 • przygotowanie teasera marketingowego,
 • przygotowanie teasera inwestycyjnego,
 • przygotowanie prezentacji marketingowej,
 • przygotowanie strategii brandingu,
 • przygotowanie strategii zarządzania projektami,
 • analizy stron internetowych z wykorzystaniem narzędzi Google Analitics, GoogleAdWords, usługi prawne dotyczące wdrażania Norm ISO,
 • usługi dotyczące pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
 • usługi dotyczące doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku,
 • usługi dotyczące uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej.

To tylko PRZYKŁADY usług doradczych, które mogą uzyskać wsparcie finansowe. W zależności od potrzeb firmy granty mogą zostać udzielone na realizację innego rodzaju projektów doradczych.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:

 1. min. 15% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy de minimis,
 2. min. 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy innej niż de minimis.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:

 1. do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 2. do 50% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

We wniosku o przyznanie grantów Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w ramach projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu. 

 • Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w licznie 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) – „Liczba specjalistycznych usług doradczych wykonanych przez IOB” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę zakupionych usług doradczych.
 • Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 28.02.2019r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć w biurze WARR wraz z załącznikami. 

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA.

Dokumenty aplikacyjne:

– WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU
– INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU
– załącznik nr 1 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
– załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
– załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodatkowe informacje:

– KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
– WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU
– załączniki do umowy

Skip to content