Kontrast    /    BW        

Granty na doradztwo – ZIT WrOF – RPO 1.3.2 – Nabór I


Strona główna > Granty na doradztwo – ZIT WrOF – RPO 1.3.2 – Nabór I

Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o powierzenie grantu
Wyniki oceny wniosków o przyznanie grantu

W związku z zakończoną oceną wniosków o przyznanie grantów w ramach poddziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” przedstawiamy wyniki ocen

 1. Lista rankingowa projektów
 2. Lista podstawowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu
 3. Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do przyznania grantu
 4. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały negatywną ocenę merytoryczną
 5. Lista wniosków o przyznanie grantu, które uzyskały negatywną ocenę formalną
Informacja o I naborze wniosków

Ogłoszenie dotyczące I naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że dnia 19 lutego 2018r. został zamknięty pierwszy nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach poddziałania 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
W ramach I naboru zostały złożone 53 wnioski na łączną kwotę 2 349 062,33, 
co stanowi 260,34 % alokacji.

W związku z zakończonym naborem przedstawiamy listę wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach I naboru.
Lista wniosków podlegających ocenie formalnej w ramach I naboru:

NrNr wniosku o przyznanie grantuNazwa Wnioskodawcy
1WARR-RPO1.3.2-001/18Spektrum Sp. z o.o.
2WARR-RPO1.3.2-002/18Human Partner Sp. z o.o.
3WARR-RPO1.3.2-003/18Unity Systems Sp. z o.o.
4WARR-RPO1.3.2-004/18Unity Spółka akcyjna
5WARR-RPO1.3.2-005/18Apartal Media Sp. z o.o.
6WARR-RPO1.3.2-006/18Lizzy Sp. z o.o.
7WARR-RPO1.3.2-007/18Spółdzielnia Mieszkaniowa „INCO” 
we Wrocławiu
8WARR-RPO1.3.2-008/18Sente Systemy Informatyczne 
Sp. z o.o.
9WARR-RPO1.3.2-009/18Budowlano Dekarskie Przedsiębiorstwo Mirski + Dittrich 
Sp. z o.o.
10WARR-RPO1.3.2-010/18Monika Długosz
11WARR-RPO1.3.2-011/18MARZIPAN NORIMP BAKO POLAND Sp. z o.o. Sp.k.
12WARR-RPO1.3.2-012/18Beauty of science Sp. z o.o.
13WARR-RPO1.3.2-013/18Sportnet Adela Grzyb
14WARR-RPO1.3.2-014/18Absolute Sp. z o.o.
15WARR-RPO1.3.2-015/18Wyspy piękna Sp. z o.o.
16WARR-RPO1.3.2-016/18MARBET-POL Sp. z o.o.
17WARR-RPO1.3.2-017/18LOGINTRADE S.A.
18WARR-RPO1.3.2-018/18KoliberMedia Dawid Wolski
19WARR-RPO1.3.2-019/18JES GROUP Sp. z o.o.
20WARR-RPO1.3.2-020/18Space is More Sp. z o.o.
21WARR-RPO1.3.2-021/18Seemore Sp. z o.o.
22WARR-RPO1.3.2-022/18Brento Sp. z o.o. Sp.k.
23WARR-RPO1.3.2-023/184-TUNE IT Maciej Bac
24WARR-RPO1.3.2-024/18Global DL Sp. z o.o. Sp.k.
25WARR-RPO1.3.2-025/18Horizont Global DL Sp. z o.o. Sp.k.
26WARR-RPO1.3.2-026/18Export Solutions Sp. z o.o.
27WARR-RPO1.3.2-027/18„Luxon” Sp. z o.o.
28WARR-RPO1.3.2-028/18VM.PL Sp. z o.o.
29WARR-RPO1.3.2-029/18Ośrodek szkolenia kierowców „DANUTA” Danuta Kardaś
30WARR-RPO1.3.2-030/18Firma budowlana Piotr Jacożyński
31WARR-RPO1.3.2-031/18FBJ Spółka cywilna
32WARR-RPO1.3.2-032/18DL2 Spółka z o.o. Sp.k
33WARR-RPO1.3.2-033/18Mactronik Sp. z o.o.
34WARR-RPO1.3.2-034/18Dariusz Podyma Ośrodek Zarządzania Projektami Europejskimi
35WARR-RPO1.3.2-035/18Hokado Sp. z o.o.
36WARR-RPO1.3.2-036/18BarterNetwork Marcin Mazurek
37WARR-RPO1.3.2-037/18Czerwony Business & Education
38WARR-RPO1.3.2-038/18Sumel Sp. z o.o. Sp.k.
39WARR-RPO1.3.2-039/18Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agro-met” s.c. 
Rogala Anna, Rogala Tomasz
40WARR-RPO1.3.2-040/18METOB Krzysztof Wójcik
41WARR-RPO1.3.2-041/18Dolnośląski Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o.
42WARR-RPO1.3.2-042/18Natik Sp. z o.o.
43WARR-RPO1.3.2-043/183AB Sp. z o.o.
44WARR-RPO1.3.2-044/18Wroclight Sp. z o.o.
45WARR-RPO1.3.2-045/18Komes Sp. z o.o.
46WARR-RPO1.3.2-046/18Cellpeutics Sp. z o.o.
47WARR-RPO1.3.2-047/18BZB UAS Sp. z o.o.
48WARR-RPO1.3.2-048/18Kieflon Sp. z o.o.
49WARR-RPO1.3.2-049/18Starter Sp. z o.o.
50WARR-RPO1.3.2-050/18INSERVICES Agnieszka Szafrańska
51WARR-RPO1.3.2-051/18OVB Michal Zubelewicz
52WARR-RPO1.3.2-052/18Robert Stachurski
53WARR-RPO1.3.2-053/18WISNIOWSKA GROUP Sp. z o.o.
Ogłoszenie o I naborze wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF 

Termin naboru (składania wniosków): 
od godz. 8.00 dnia 02-02-2018r. do godz. 15.00 dnia 19-02-2018r.

Celem głównym projektu „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT – WrOF” jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.
Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Grantobiorcami mogą zostać MŚP, w tym przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, mające siedzibę na terenie ZIT WrOF określonym w Strategii ZIT WrOF. 
Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.
Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach pierwszego naboru wynosi 902 295,04 PLN.
Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosić będzie 56 393,44 PLN.

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.
Wykonawcami usług doradczych muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości:

 1. min. 15% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy de minimis,
 2. min. 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego w formie pomocy innej niż de minimis.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawany Grantobiorcy przez Grantodawcę, wynosi:

 1. do 85% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 2. do 50% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

We wniosku o przyznanie grantów Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w ramach projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu. 

– Wskaźnik produktu (obligatoryjny) – „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie grantu” [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w licznie 1 szt.

– Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) – „Liczba specjalistycznych usług doradczych wykonanych przez IOB” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu, obrazując liczbę zakupionych usług doradczych.

– Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekroczyć 6 miesięcy. Graniczną datą realizacji projektów przez Grantobiorców jest 30.06.2019r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków i złożyć w biurze WARR wraz z załącznikami i wersją elektroniczną w zamkniętej kopercie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa.

UWAGA ZMIANA!!
w związku ze zmianą wytycznych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dla umów podpisywanych po 01.01.2018r., zmianie uległy zapisy w § 8 ust. 1 umowy o powierzenie grantu oraz w § 15 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym. W zmienianym ustępie dodano zapis o konieczności umieszczania barw RP dla materiałów w wersji pełnokolorowej. Poniżej aktualne wersje umowy o powierzenie grantu i regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z realizacją/przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie nr 1.3.2. „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych jest:
  • w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
  • w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  • Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
  • Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail iod@miir.gov.pl;
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;
 4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020”:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 5. Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent, Partner oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
 6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
 8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą dodatkowo informuję, że

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób do kontaktu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko;
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych innych osób wskazanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” (dalej Projekt) w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie nr 1.3.2. „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia.
Wzory dokumentów do pobrania

DOKUMENTY AKTUALNE:

Dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty do umowy o powierzenie grantu:

DOKUMENTY NIEAKTUALNE:

 1. Umowa o powierzenie grantu
 2. Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym
Skip to content