Kontrast    /    BW        

Granty na doradztwo – ZIT WrOF – RPO 1.3.2 – Rozliczenie I i II nabór


Strona główna > Granty na doradztwo – ZIT WrOF – RPO 1.3.2 – Rozliczenie I i II nabór

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność końcową

Wraz z wypełnionym formularzem wnioski o płatność końcową Grantobiorca składa:

 1. wersję elektroniczną wniosku o płatność końcową,
 2. „Tabelę rozliczeniową i informacje o Wykonawcy” (podpisany wydruk oraz wersja elektroniczna),

oraz oryginały i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Grantobiorcy następujących dokumentów:

 1. faktury lub równorzędne dokumenty księgowe za wykonanie usługi,
 2. potwierdzenie dokonania płatności pełnej kwoty faktury (lub faktur)/równorzędnego dokumentu księgowego za wykonanie usługi,
 3. potwierdzenie ujęcia poniesionego wydatku w wyodrębnionej ewidencji księgowej Grantobiorcy,
 4. raport Wykonawcy usługi z wykonanej usługi wraz z pełną dokumentacją wytworzoną w wyniku realizacji usługi (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym), zawierający co najmniej termin wykonania usługi/usług, zakres zrealizowanych działań i osiągniętych wyników, nazwę Instytucji Otoczenia Biznesu realizującej usługę oraz potwierdzenie, że spełnia ona wymogi naboru. Raport powinien zostać podpisany przez Wykonawcę usługi zgodnie z reprezentacją,
 5. protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi oraz odbiór raportu z wykonanej usługi wraz z załącznikami podpisany przez Wykonawcę usługi i Grantobiorcę. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien potwierdzać fakt wpisywania się tematyki zrealizowanej usługi doradczej w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa dolnośląskiego, jeśli Grantobiorca złożył takie oświadczenie we wniosku o przyznanie grantu,
 6. kompletną dokumentację związaną z wyborem Wykonawcy usługi,
 7. umowę zawartą pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami,
 8. potwierdzenie realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 9. oświadczenie Grantobiorcy (złożone na udostępnionych wzorach) w zakresie:
  1. poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  2. braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,
  3. prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) – (jeżeli dotyczy).

W przypadku oświadczenia należy złożyć tylko oryginał dokumentu.

Dokumenty księgowe powinny być opisane zgodnie z zasadami opisu dokumentu księgowego.

Dokumenty, które wyszczególniono powyżej, należy dołączyć do wniosku o płatność końcową. W przypadku oświadczeń – dokument podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń w Projekcie (nie jest dopuszczalne stosowanie faksymile). Do biura Grantodawcy składane są oryginały i kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Grantobiorcy. Oryginał dokumentacji zwracany jest Grantobiorcy po zweryfikowaniu jego zgodności ze złożonymi kopiami. Sposób dokonania zwrotu jest ustalany indywidualnie z każdym Grantobiorcą (przesyłka pocztowa, odbiór osobisty).

W przypadku dużej objętości dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji usługi dopuszcza się, po uzgodnieniu z Grantodawcą, przedłożenie jej do wniosku o płatność w wersji elektronicznej

O ile będzie to niezbędne w celu potwierdzenia kwalifikowalności poniesionych wydatków, Grantodawca może wystąpić do Grantobiorcy o załączenie do wniosku o płatność innych dokumentów związanych z poniesionym wydatkiem.

Grantodawca może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Grantobiorcę. 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór wniosku o płatność
 2. Wzór wniosku o płatność (dotyczy umów lub zawartych aneksów do umów, w których zapisy par. 5 zniosły obowiązek składania wraz z wnioskiem o płatność kopii dokumentów oraz elektronicznej wersji Tabeli rozliczeniowej)
 3. Tabela rozliczeniowa
 4. Oświadczenie Grantobiorcy
Skip to content