Kontrast    /    BW        

Granty na doradztwo – ZIT WrOF – RPO 1.3.2


Strona główna > Granty na doradztwo – ZIT WrOF – RPO 1.3.2

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od lipca 2017r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania projektu z UE: 3 932 308,81 zł 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.07.2017 r. – 30.09.2019 r. na całym obszarze ZIT WrOF. (*)

Grantobiorcy – MŚP muszą mieć siedzibę na terenie ZIT WrOF określonym w Strategii ZIT WrOF. 

(*) Poza Wrocławiem Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) tworzą miasta i gminy wchodzące w skład powiatów: wrocławskiego (Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, Miasto i gmina Sobótka, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Żórawina i gmina Kobierzyce), a także oleśnickiego (Miasto i gmina Oleśnica), oławskiego (Miasto i gmina Jelcz-Laskowice), średzkiego (gmina Miękinia), trzebnickiego (gmina Trzebnica, Miasto i gmina Oborniki Śląskie oraz gmina Wisznia Mała). Są to dwie gminy miejskie (Wrocław, będący także miastem na prawach powiatu, i Oleśnica), sześć gmin miejsko-wiejskich (Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Sobótka, Oborniki Śląskie, Trzebnica) i siedem gmin wiejskich (Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Oleśnica, Wisznia Mała, Żórawina).

Wsparcie będzie wypłacane w postaci grantu, a jego maks. wysokość wynosić będzie 56 393,44 PLN.

Przeprowadzenie pierwszego naboru Wniosków o udzielenie grantu planowane jest na grudzień 2017r. 

Celem głównym projektu jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.

Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:

  1. doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (doradztwo bezpłatne)
  2. udzielenia wsparcia w formie grantu na usługę doradczą (w formie refundacji)

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
  • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być instytucje otoczenia biznesu.

Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Przydatne linki:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/492-1-3-2-c2-doradztwo-dla-msp-projekty-grantowe-iob-konkurs-zit-wrof.html

Skip to content