IV NABÓR DO PROJEKTU PN. “BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie grantu

w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pn. „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Z DOLNEGO ŚLĄSKA”


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorców – „Bon na innowacje”

Termin składania wniosków: od godz. 8:00 dnia 17.08.2022r. do godz. 15:00 dnia 31.08.2022r.

Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie grantów w ramach naboru wynosi 1 849 428,51 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielnie wsparcia w formie grantu/ bonu (dla projektów o małej skali) na innowacje. 

Grantobiorcami mogą zostać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane  w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

*W przypadku, gdy z dokumentu nie będzie wprost wynikał przedmiotowy fakt, dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego może być np. NIP-2.

Jedno MŚP może złożyć jeden wniosek o grant.

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu/bonu stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie będzie wypłacone w postaci grantu/bonu w wysokości do 200 tys. zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie schematu 1.2.C.b możliwe jest udzielenie dwóch rodzajów wsparcia:

 1. Konsultacje i doradztwo udzielone przez Grantodawcę w zakresie dotyczącym np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się w MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu (np. wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu), poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu – wsparcie niefinansowe, oraz
 2. Wsparcie w formule grantu/bonu przekazanego Grantobiorcy przez Grantodawcę – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

  – usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii m.in.:

 1. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu,
 2. wykonanie testów wdrożeniowych
 3. wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 4. prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

 audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% grantu/bonu.

Usługa badawczo- rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego grantu, audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Maksymalny poziom dofinansowania grantu/bonu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi max. 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Grantobiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości min. 15% w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków własnych na ich sfinansowanie.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER], posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Udzielenie wparcia w formie grantu/bonu będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do projektów wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacyjnej 2030 przyjętej uchwałą nr 3270/Vi/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r.

Do Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska zalicza się:

–  Chemia i medycyna

– Auto-Moto-Aero-Space

– Surowce naturalne i wtórne

 – Maszyny i urządzenia

– „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna

– „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna

– „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

Do wsparcia w formie grantu mogą być przyjęte tylko te projekty, którychrealizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego finansowania tego samego zakresu wsparcia.

O dofinansowanie w formie grantu nie mogą ubiegać się MŚP:

 1. którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych; 
 2. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 3. karani na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 4.  karani na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
 6. których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020;
 7. którzy zostali wykluczeni  z możliwości dofinansowania na podstawie art. 35 ustawy wdrożeniowej;
 8. powiązani z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria wyboru Grantobiorców:

Kryteria formalne: 1.Złożenie wniosku o przyznanie grantu  na dostarczonym przez IOK wzorze formularza, 2. Złożenie wniosku o przyznanie grantu w terminie przewidzianym przez IOK, 3. Jeden Wnioskodawca złożył jeden wniosek o przyznanie grantu, 4. Wszystkie pola wniosku o przyznanie grantu zostały wypełnione w sposób prawidłowy, 5. Wnioskodawca zalicza się do sektora MŚP i posiada siedzibę/oddział/filię/zakład (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) w woj. dolnośląskim, 6. Wnioskowane dofinansowanie nie przekracza kwoty 200 000,00 zł, 7. Zakaz podwójnego dofinansowania, 8. Okres realizacji projektu jest zgodny z Regulaminem konkursu, 9. Zgodność zapisów wniosku o przyznanie grantu z Regulaminem uczestnictwa w projekcie grantowym, 10. Poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodny z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym, 11. Kompletność załączników, 12. Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 13. Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Kryteria merytoryczne obligatoryjne: 1. Projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa dolnośląskiego, 2. Posiadanie wymaganego wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu, 3.  Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi na którą ma być przyznany grant, 4. Złożony wniosek dotyczy opracowania innowacyjnej usługi/produktu (innowacyjność procesowa lub produktowa), 5. Planowane wydatki są kwalifikowalne i uzasadnione.

Kryteria merytoryczne – premiujące: 1. Liczba, rodzaje i poziom wprowadzonych innowacji, 2. Jakość przedstawionego uzasadnienia wydatków, 3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne – pozytywny, 4. Zagrożenia realizacji projektu, 5. Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej, 6. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu do końca jego realizacji.

Sposób weryfikacji kryteriów wyboru i ich oceny określa Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym, zamieszczony na stronie www.warr.pl

We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca ma obowiązek określić wskaźniki, które osiągnie w wyniku realizacji projektu. Należy wybrać wszystkie wskaźniki adekwatne do zakresu i celu projektu.

Katalog wskaźników:

– Wskaźnik produktu (obligatoryjny)- „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  [szt.] – wskaźnik obrazuje przedsiębiorcę jako podmiot otrzymujący wsparcie. Wskaźnik powinien być osiągnięty w liczbie 1 szt.

– Wskaźnik rezultatu (obligatoryjny) –„Liczba opracowanych przez jednostkę naukową innowacji produktów/procesowych” [szt.] – wskaźnik służy ilościowej prezentacji działań w ramach projektu, obrazując liczbę opracowanych innowacji  przez jednostkę naukową.

– Wskaźnik rezultatu (fakultatywny) – „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” [EPC] – wskaźnik odzwierciedla wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w stosunku do wielkości sprzed realizacji projektu.

Okres realizacji projektu musi zostać ustalony przez Grantobiorcę i nie może przekraczać 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ze kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o przyznaniu grantu. Graniczną datą realizacji projektu przez Grantobiorców jest 30.04.2023r.

Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić komputerowo na wzorze udostępnionym na stronie www.warr.pl, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i złożyć wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy ePUAP – pismo ogólne do Podmiotu Publicznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie!,

Skontaktuj się z naszymi doradcami telefonicznie:

607 231 148

887 350 149

887 350 165

887 350 153

 lub wyślij maila na adres projekty@warr.pl

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content