Kontrast    /    BW        

Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki Płynnościowej BGK


Strona główna > Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki Płynnościowej BGK

Infografika

Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki Płynnościowej BGK:

1. Wnioski przyjmowane są:

a) w formie dokumentów papierowych, dostarczonych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do biura WARR SA przy ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro). Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa BGK. Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy. Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.
b) w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres pozyczki@warr.pl lub systemu ePUAP (zeskanowane dokumenty z podpisem Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentowania bądź oryginały dokumentów elektronicznych opatrzone podpisem kwalifikowanym). Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa BGK. W przypadku wykorzystania do oceny wniosku skanów przesłanych przez Wnioskodawcę dokumentów, ich oryginały muszą zostać dostarczone do biura WARR S.A. przy ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro) najpóźniej przed zawarciem Umowy Pożyczki Płynnościowej;

2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem Wnioskodawcy/osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy.

Skip to content