Kontrast    /    BW        

Jak złożyć wniosek


Strona główna > Jak złożyć wniosek
Jak złożyć wniosek o udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej II:

1. Wnioski przyjmowane są:

a) w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail pozyczki@warr.pl lub systemu ePUAP (zeskanowane dokumenty z podpisem Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentacji bądź oryginały dokumentów elektronicznych opatrzone podpisem kwalifikowanym). Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Inwestycyjna II. W przypadku wykorzystania do oceny wniosku skanów przesłanych przez Wnioskodawcę dokumentów, ich oryginały muszą zostać dostarczone do WARR S.A. najpóźniej przed zawarciem Umowy Pożyczki Inwestycyjnej II;

b) w formie dokumentów papierowych, dostarczonych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do biura Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, Pawilon A lub wyłącznie osobiście do placówki Partnera Credipass Sp. z o.o. w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 43/43. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Inwestycyjna II. Koperty należy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  Prosimy o wpisanie na kopercie pełnej nazwy Wnioskodawcy.

2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem Wnioskodawcy/osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy.

Dokumenty podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przesyłać jako dokumenty w formacie „pdf”, podpisane tylko i wyłącznie formatem PAdES.

Skip to content