Kontrast    /    BW        

Komunikaty


Strona główna > Komunikaty

Komunikat – 27.04.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

ust 1. Grantodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem ust.2.”

ust 2. „Regulamin nie będzie zmieniany w sposób skutkujący nierównym traktowaniem Wnioskodawców, chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

informujemy, iż w celu uproszczenia procedury podpisania umów zmianie ulega załącznik nr 4 do regulaminu.

Było:

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o powierzenie grantu

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy)
  1. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy,
  1. w przypadku gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 3. Aktualny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – nie dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku spółki cywilnej – należy załączyć dokumenty rejestrowe dla wszystkich wspólników.
 4. Umowa spółki cywilnej (ze zmianami) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
 5. Kopie decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy (w przypadku spółek cywilnych dlawszystkich wspólników oraz spółki) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

albo

Kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną poświadczona za  zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. (jeśli dotyczy)

albo

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy).

7. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem wskazującym na umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy – w przypadku, gdy umowa o powierzenie grantu będzie podpisana przez pełnomocnika.

8. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

9. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy lub kopia dokumentu wystawionego przez bank dotyczącego numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

10. Oświadczenie o braku zmian informacji w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określarozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543 z późn. zm.) w stosunku do formularza informacji złożonego wraz z wnioskiem o przyznanie grantu.

W przypadku zmiany informacji w ww. formularzu należy złożyć oryginał zaktualizowanego formularza.

11. Oświadczenie dotyczące aktualnego adresu zamieszkania (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

12. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie grantu według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

13. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy finansowej na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

Informacja dodatkowa:

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

– kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, lub

– kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony … do strony… ” oraz czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, a także parafki na każdej stronie dokumentu.

Jest:

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o powierzenie grantu

 1. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do Grantodawcy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, – w przypadku gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
 3. W przypadku spółki cywilnej:

– umowa spółki cywilnej (ze zmianami) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

– dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników spółki (CEIDG)

4. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o powierzenie grantu (jeśli dotyczy)

albo

Kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną poświadczona za  zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. (jeśli dotyczy)

albo

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy).

5. Pełnomocnictwo w formie pisemnej wraz z dokumentem wskazującym na umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy – w przypadku, gdy umowa o powierzenie grantu będzie podpisana przez pełnomocnika.

6. Deklaracja Wnioskodawcy o niekaralności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy lub kopia dokumentu wystawionego przez bank dotyczącego numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

8. Oświadczenie o braku zmian informacji przedstawionych w oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP oraz formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., poz. 53.311 z późn. zm.) w stosunku do dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie grantu.

W przypadku zmiany informacji w ww. dokumentach należy złożyć oryginał zaktualizowanych dokumentów.

9. Oświadczenie dotyczące aktualnego adresu zamieszkania (dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

10. Oświadczenie o aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o przyznanie grantu według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

11. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy finansowej na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego woj. dolnośląskiego w ramach konkursu RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21 ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą według wzoru dostępnego na stronie internetowej Grantodawcy.

Informacja dodatkowa:

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

– kopię dokumentu zawierającego klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, lub

– kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem od strony … do strony… ” oraz czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby uprawnionej do reprezentacji, a także parafki na każdej stronie dokumentu.

Komunikat – 20.04.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami §10 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

„(…) Ocena projektów złożonych w ramach naboru trwa maksymalnie do 45 dni po jego zakończeniu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu – stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Grantodawcy.”

informujemy, iż w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie, (wpłynęły 62 wnioski na łączną kwotę 11 927 873,65zł co stanowi 252% dostępnej alokacji) termin oceny wniosków zostaje przedłużony do dnia 4 maja 2022 r.

Komunikat z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Dotyczy projektu: Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska

 Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

 Działanie:  1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

 Typ: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

Na podstawie §17 Regulaminu uczestnictwa w projekcie grantowym, w celu przyspieszenia procedury oceny wniosków o przyznanie grantów, Grantodawca wprowadza następujące zmiany w Regulaminie o którym mowa wyżej:

Było:

§7:

ust. 5 Grantodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia danego naboru wniosków
o przyznanie grantu w przypadku przekroczenia 150% kwoty alokacji przeznaczonej na
dofinansowanie grantów w ramach ogłoszonego naboru.


ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru
wniosków o przyznanie grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Grantodawcy i
w biurze projektu grantowego, w miejscu publicznie dostępnym, najpóźniej dzień po
wyczerpaniu 150% alokacji wraz z informacją, iż termin składania wniosków upływa po trzech
dniach od dnia zamieszczenia informacji o zamknięciu naboru

Jest:

§7:

ust. 5 Grantodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia danego naboru wniosków
o przyznanie grantu w przypadku przekroczenia 120% kwoty alokacji przeznaczonej na
dofinansowanie grantów w ramach ogłoszonego naboru.


ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru
wniosków o przyznanie grantów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Grantodawcy i
w biurze projektu grantowego, w miejscu publicznie dostępnym, niezwłocznie po
wyczerpaniu 120% alokacji. Wnioski o przyznanie grantu, które zostaną złożone po zamknięciu naboru nie będą podlegały ocenie.

Skip to content