Kontrast    /    BW        

Komunikat dot. wskaźnika „wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie”


Strona główna > Komunikat dot. wskaźnika „wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie”

Komunikat z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dotyczy projektu: Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska

 Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

 Działanie:  1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

 Typ: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. Wskaźnika „wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie”, w celu doprecyzowania informacji, Grantodawca wprowadza następujące zmiany w dokumencie „Instrukcja Wypełnienia Wniosku O Przyznanie Grantu

Było:

V Wskaźniki produktu i rezultatu

– „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” – wartość docelowa tego wskaźnika powinna być równa liczbie stworzonych pełnych etatów w wyniku realizacji projektu. Jednostką miary wskaźnika jest EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wartość bazowa tzn. wartość na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu wynosi  „0”. Wartość docelowa będzie oceniana wg stanu na dzień zakończenia realizacji projektu. Wskaźnik zatrudnienia jest wskaźnikiem fakultatywnym, tj. nie musi zostać wybrany przez Wnioskodawcę do realizacji. W przypadku wyboru ww, wskaźnika Grantobiorca będzie zobligowany do złożenia wraz z wnioskiem o  płatność końcową dokumentów potwierdzających wzrost zatrudnienia.

Jest:

V Wskaźniki produktu i rezultatu

– „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” – wartość docelowa tego wskaźnika powinna być równa liczbie stworzonych pełnych etatów w wyniku realizacji projektu. Jednostką miary wskaźnika jest EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wartość bazowa tzn. wartość na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu wynosi  „0”. Wartość docelowa będzie oceniana wg stanu na dzień zakończenia realizacji projektu (np. w przypadku gdy zatrudniona zostanie 1 osoba na pełen etat, na maksymalny okres realizacji projektu tj. 6 miesięcy wartość bazowa wynosi „0” natomiast wartość docelowa wskazywana w jednostce EPC wyniesie „0,5”). Wskaźnik zatrudnienia jest wskaźnikiem fakultatywnym, tj. nie musi zostać wybrany przez Wnioskodawcę do realizacji. W przypadku wyboru ww, wskaźnika Grantobiorca będzie zobligowany do złożenia wraz z wnioskiem o  płatność końcową dokumentów potwierdzających wzrost zatrudnienia.

Skip to content