Kontrast    /    BW        

KOMUNIKATY


Strona główna > KOMUNIKATY

KOMUNIKAT Z DNIA 09.02.2023 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami §17 ust. 1 Regulaminu uczestnictwa w projekcie:

ust 1. „Grantodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem ust.2.”

informujemy, iż w związku ze zmianą adresu biura Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wprowadzono do Regulaminu następujące zmiany:

Par. 2 ust 12.

Było:

„Biuro projektu grantowego – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.”

Jest:

„Biuro projektu grantowego – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.”

Par. 4 ust. 2

Było:

„Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udziela biuro projektu grantowego Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Budynek Business House (II piętro), ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, w godzinach pracy: pon.- pt. 07:30-15:30. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie www Grantodawcy w zakładce dotyczącej projektu grantowego oraz poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: projekty@warr.pl.”

Jest:

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udziela biuro projektu grantowego Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, w godzinach pracy: pon.- pt. 07:30-15:30. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów dostępnymi na stronie www Grantodawcy w zakładce dotyczącej projektu grantowego oraz poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: projekty@warr.pl.

KOMUNIKAT Z DNIA 21.10.2022 r.

Dotyczy projektu: Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska

 Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

 Działanie:  1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

 Typ: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

W związku z rozpoczęciem procedury oceny pierwszych wniosków o płatność końcową w ramach projektu „Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska” zwracamy szczególną uwagę na poniższe kwestie:

1. Zgodnie z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie grantowym pt. „Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska (paragraf 5 ust. 4): Wykonawcą usług badawczo – rozwojowych dofinansowanych w formie grantów musi być jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i rozpowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 GBER i posiadająca siedzibę na terytorium RP, która zalicza się do jednej z kategorii wskazanej w Regulaminie.

Zatem podstawowym wymogiem jest, aby usługę zrealizował podmiot, który wpisuje się w definicję Wykonawcy usług badawczo – rozwojowych zawartą w  Regulaminie.

W przypadku spółek celowych uczelni zgodnie z art. 149 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników  działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, może tworzyć wyłącznie jednoosobowe spółki kapitałowe”.

Jednocześnie  zgodnie z definicją wykonawcy usługi zawartą w ww. Regulaminie  powinna być to  organizacja „prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” czyli podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie  innowacji, fizyczny lub wirtualny  podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania,  którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę  wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Aby zatem uznać, że mamy do czynienia ze spółką celową niezbędne jest, aby spółka ta pozyskała wyniki badań naukowych od uczelni i faktycznie zajmowała się ich rozpowszechnieniem jako spółka celowa do tego powołana. Samo posiadanie w spółce 100% udziałów przez uczelnię wyższą nie oznacza, że spółka ta spełnia  definicję spółki celowej z art. 149 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Istotne jest bowiem, czy zrealizuje zadania wyżej opisane.

2. Regulamin w paragrafie 14 określa szczegółowe wymogi dotyczące wyboru Wykonawcy usługi, zobowiązując Grantobiorcę m.in. do wykazania, że dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób celowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz oszczędny. Udzielenie zamówienia w ramach Projektu następuje zgodnie z ustawą pzp (w przypadku wymogu jej stosowania), albo w drodze przeprowadzenia rozeznania rynku.

Mając powyższe na uwadze warunkiem udziału w postępowaniu powinno być posiadanie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia statusu jednostki naukowej w rozumieniu paragrafu 5 ust. 4 ww. Regulaminu.

Weryfikacja przez zamawiającego powyższego wymogu powinna nastąpić  już na etapie prowadzonego postępowania, bowiem nie jest dopuszczalne aby usługę zrealizował podmiot inny, niż jednostka naukowa.

3. Przypominamy także, iż wybór wykonawcy musi zostać dokonany zgodnie z postanowieniami par.14 ust. 3: Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa (…), niezbędne jest przedstawienie co najmniej:

wydruku zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej przedmiot zapytania, termin wykonania usługi, weryfikowalne kryteria oceny ofert, informację o dacie ważności ofert, terminie i sposobie złożenia ofert.

potwierdzenia zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Grantobiorcy (w przypadku, gdy Grantobiorca nie posiada strony internetowej – potwierdzenia upublicznienia zapytania ofertowego w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym)

c)  potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego drogą mailową do co najmniej trzech  potencjalnych wykonawców usługi, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia,

d)  otrzymane oferty, ważne na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia,

e)  protokół wyboru oferenta. Protokół powinien zawierać co najmniej daty wpływu ofert, nazwy Oferentów, ocenę kryteriów wyboru oferty i informację o wybranej ofercie.

f)   umowa z wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.

4. Ponadto wskazujemy, że zgodnie z postanowieniami par.6 ust.3 umowy:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Grantobiorcę niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:  

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
  • pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej,pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

5. Dodatkowo zgodnie z par. 15 ust 1 Umowy:

Grantobiorca ma obowiązek informowania w sposób wyraźny o fakcie, iż realizowany przez niego Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez oznaczenie wszystkich dokumentów związanych z realizacją Umowy o powierzenie grantu – podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w jej realizacji:

znakiem Unii Europejskiej,

– znakiem Funduszy Europejskich,

– herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”,

– barwami Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wersji pełno kolorowej)

Reasumując, jeżeli oznaczenie Państwa dokumentacji zawiera barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkie pozostałe oznaczenia również muszą zostać naniesione w wersji kolorowej. W tym przypadku składane przez Państwa dokumenty oraz kopie dokumentów muszą zostać dostarczone do Grantodawcy również w wersji kolorowej.

Komunikat z dnia 20 czerwca 2022 r.

dot. wskaźnika „wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie”

Dotyczy projektu: Bony na innowacje dla MŚP z Dolnego Śląska

 Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

 Działanie:  1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 Poddziałanie: 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny

 Typ: 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. Wskaźnika „wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie”, w celu doprecyzowania informacji, Grantodawca wprowadza następujące zmiany w dokumencie „Instrukcja Wypełnienia Wniosku O Przyznanie Grantu

Było:

V Wskaźniki produktu i rezultatu

– „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” – wartość docelowa tego wskaźnika powinna być równa liczbie stworzonych pełnych etatów w wyniku realizacji projektu. Jednostką miary wskaźnika jest EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wartość bazowa tzn. wartość na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu wynosi  „0”. Wartość docelowa będzie oceniana wg stanu na dzień zakończenia realizacji projektu. Wskaźnik zatrudnienia jest wskaźnikiem fakultatywnym, tj. nie musi zostać wybrany przez Wnioskodawcę do realizacji. W przypadku wyboru ww, wskaźnika Grantobiorca będzie zobligowany do złożenia wraz z wnioskiem o  płatność końcową dokumentów potwierdzających wzrost zatrudnienia.

Jest:

V Wskaźniki produktu i rezultatu

– „Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie” – wartość docelowa tego wskaźnika powinna być równa liczbie stworzonych pełnych etatów w wyniku realizacji projektu. Jednostką miary wskaźnika jest EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Wartość bazowa tzn. wartość na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu wynosi  „0”. Wartość docelowa będzie oceniana wg stanu na dzień zakończenia realizacji projektu (np. w przypadku gdy zatrudniona zostanie 1 osoba na pełen etat, na maksymalny okres realizacji projektu tj. 6 miesięcy wartość bazowa wynosi „0” natomiast wartość docelowa wskazywana w jednostce EPC wyniesie „0,5”). Wskaźnik zatrudnienia jest wskaźnikiem fakultatywnym, tj. nie musi zostać wybrany przez Wnioskodawcę do realizacji. W przypadku wyboru ww, wskaźnika Grantobiorca będzie zobligowany do złożenia wraz z wnioskiem o  płatność końcową dokumentów potwierdzających wzrost zatrudnienia.

Skip to content