Kontrast    /    BW        

Komunikaty


Strona główna > Komunikaty

KOMUNIKAT Z DNIA 04.01.2023 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu

w dniach od 14-18.11.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wniosek o wsparcie pomostowe
należy złożyć do Biura projektu w następującym terminie:

                               13.01.2023 r., w godzinach od 08:00 do 15:00                               

 Biuro Projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

PAWILON A

adres e-mail: warr@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 12.12.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 14.11.2022 R. DO 18.11.2022 R.)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.67/1.2.1POWER/WARR97,5
2.64/1.2.1POWER/WARR97
3.81/1.2.1POWER/WARR96,5
4.82/1.2.1POWER/WARR96
5.75/1.2.1POWER/WARR95
6.84/1.2.1POWER/WARR94,5
7.63/1.2.1POWER/WARR94,5
8.72/1.2.1POWER/WARR94,5
9.70/1.2.1POWER/WARR94
10.74/1.2.1POWER/WARR93,5
11.78/1.2.1POWER/WARR93,5
12.73/1.2.1POWER/WARR92,5
13.76/1.2.1POWER/WARR91
14.66/1.2.1POWER/WARR91
15.65/1.2.1POWER/WARR90

KOMUNIKAT Z DNIA 22.11.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu

w dniach od 24-28.11.2022 r. oraz w dniach od 03-09.11.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wniosek o wsparcie pomostowe
należy złożyć do Biura projektu w następującym terminie:

07.12.2022, od 08:00 do 15:00

 Biuro Projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Karmelkowa 29 52-437 Wrocław

PAWILON A

adres e-mail: warr@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 22.11.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

dla

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminach

 od 14.11.2022 r.  do 18.11.2022 r. oraz od 21.11.2022 r. do 25.11.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

 08.12.2022 r. od godziny 7.30 do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

PAWILON A

adres e-mail: warr@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

KOMUNIKAT Z DNIA 22.11.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe dla Uczestnika
projektu, o nr Identyfikacyjnym 59/1.2.1POWER/WARR

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wniosek o wsparcie pomostowe
należy złożyć do Biura projektu w następującym terminie:

28.11.2022, od 08:00 do 15:00       

 Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: warr@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 21.11.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 24.10.2022 DO 28.10.2022 R. ORAZ W TERMINIE OD 03.11.2022 r. OD 09.11.2022 R.)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.61/1.2.1POWER/WARR97
2.68/1.2.1POWER/WARR94

KOMUNIKAT Z DNIA 09.11.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

od 26.09.2022 do 30.09.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe
należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

16.11.2022, od 08:00 do 15:00

 Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 04.11.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

dla

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminach

 od 24.10.2022 r.  do 28.10.2022 r. oraz od 03.11.2022 r. do 09.11.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

 17.11.2022 r. od godziny 7.30 do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

KOMUNIKAT Z DNIA 31.10.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

od 05.09.2022 do 09.09.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe
należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

                                             9-10.11.2022, od 08:00 do 15:00     

 Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 27.10.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 26.09.2022 DO 30.09.2022 R. ORAZ KANDYDAT O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM NR 59/1.2.1POWER/WARR)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.58/1.2.1POWER/WARR98,5
2.59/1.2.1POWER/WARR95,5
3.60/1.2.1POWER/WARR93,5

KOMUNIKAT Z DNIA 17.10.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

od 01.08.2022 do 05.08.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe
należy składać do Biura projektu w następującym terminie

21.10.2022 r., od 08:00 do 15:00       

 Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Komunikat z dnia 12.10.2022 r.

Informujemy, iż XI nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęty w dniu 01.10.2022 r. o godz. 08:00, zostaje wydłużony do dnia 21.10.2022 r. do godz. 15:00.

KOMUNIKAT Z DNIA 12.10.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

dla

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

 od 26.09.2022 r.  do 30.09.2022 r. oraz dla Kandydata o numerze identyfikacyjnym 59/1.2.1POWER/WARR

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

 25.10.2022 r. od godziny 7.30 do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

KOMUNIKAT Z DNIA 03.10.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 05.09.2022 DO 09.09.2022 R.)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.55/1.2.1POWER/WARR98,5
2.54/1.2.1POWER/WARR98
3.51/1.2.1POWER/WARR98
4.53/1.2.1POWER/WARR95,5
5.52/1.2.1POWER/WARR95,5
6.56/1.2.1POWER/WARR95,5
7.49/1.2.1POWER/WARR85,5

KOMUNIKAT Z DNIA 21.09.2022 r.

XI NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.10.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy XI nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 15.10.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 90 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT Z DNIA 21.09.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

IX nabór formularzy rekrutacyjnych (01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.58/1.2.1POWER/WARR63
2.61/1.2.1POWER/WARR63
3.60/1.2.1POWER/WARR54
4.59/1.2.1POWER/WARR32

KOMUNIKAT Z DNIA 15.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

dla

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

 od 05.09.2022 r.  do 09.09.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

 od 27 do 28 września 2022 r. od godziny 7.30 do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

KOMUNIKAT Z DNIA 05.09.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 01.08.2022 DO 05.08.2022 R.)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.46/1.2.1POWER/WARR93

KOMUNIKAT Z DNIA 02.09.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

od 11.07.2022 do 15.07.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe
należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

12-13.09.2022, od 08:00 do 15:00    

 Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 22.08.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

dla

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

 od 01.08.2022 r.  do 05.08.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

 1 września 2022 r. od godziny 7.30 do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

KOMUNIKAT Z DNIA 22.08.2022 r.

X NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.09.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy X nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 30.09.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 90 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT Z DNIA 03.08.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 11.07.2022 DO 15.07.2022 R.)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.39/1.2.1POWER/WARR98
2.45/1.2.1POWER/WARR96,5
3.32/1.2.1POWER/WARR96,5
4.38/1.2.1POWER/WARR96
5.36/1.2.1POWER/WARR95,5
6.34/1.2.1POWER/WARR95,5
7.37/1.2.1POWER/WARR93,5
8.40/1.2.1POWER/WARR93
9.44/1.2.1POWER/WARR92,5
10.42/1.2.1POWER/WARR92
11.35/1.2.1POWER/WARR91
12.43/1.2.1POWER/WARR88,5

KOMUNIKAT Z DNIA 19.07.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe Uczestników
projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

od 25.04.2022 do 16.05.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe
należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

 26-27.07.2022 r. od godziny 08.00 do godziny 15.00

 Biuro Projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

KOMUNIKAT Z DNIA 15.07.2022 r.

IX NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.08.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy IX nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 31.08.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 90 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 607 231 148, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT Z DNIA 14.07.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

dla

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie

 od 11.07.2022 r.  do 15.07.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

od 28 lipca 2022 r. od godziny 7.30 do 29 lipca 2022 r. do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

KOMUNIKAT Z DNIA 24.06.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

VI nabór formularzy rekrutacyjnych (05.05.2022 r. – 31.05.2022 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.42/1.2.1POWER/WARR66
2.40/1.2.1POWER/WARR63
3.39/1.2.1POWER/WARR60
4.37/1.2.1POWER/WARR58
5.38/1.2.1POWER/WARR54
6.36/1.2.1POWER/WARR49

KOMUNIKAT Z DNIA 20.06.2022 r.

VIII NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.07.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy VIII nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 31.07.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 80 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT Z DNIA 09.06.2022 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (UCZESTNICY PROJEKTU, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W SZKOLENIU W TERMINIE OD 25.04.2022 DO 16.05.2022 R.)

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.19/1.2.1POWER/WARR98
2.30/1.2.1POWER/WARR96,5
3.7/1.2.1POWER/WARR95,5
4.13/1.2.1POWER/WARR94
5.24/1.2.1POWER/WARR93,5
6.23/1.2.1POWER/WARR93,5
7.27/1.2.1POWER/WARR92
8.28/1.2.1POWER/WARR91,5
9.15/1.2.1POWER/WARR89,5
10.31/1.2.1POWER/WARR86,5

Komunikat z dnia 07.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o wsparcie pomostowe Uczestników
projektu I grupy szkoleniowej (17.03.2022 r. – 23.03.2022 r.)

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, że Wnioski o wsparcie pomostowe
należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

13-14.06.2022 r. od godziny 08.00 do godziny 15.00

 Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Komunikat z dnia 20.05.2022 r.

VII NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 02.06.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy VII nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 30.06.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 80 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

Komunikat z dnia 18.05.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Uczestników projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu w terminie od 25.04.2022  do 16.05.2022 r.

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

od 2 czerwca 2022 r. od godziny 7.30 do 3 czerwca 2022 r. do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Komunikat z dnia 17.05.2022 r.

Aktualizacja wzoru umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Aktualny wzór umowy znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Komunikat z dnia 22.04.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Uczestników projektu II grupy szkoleniowej (25.04.2022 – 29.04.2022 r.)

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

od 2 czerwca 2022 r. od godziny 7.30 do 3 czerwca 2022 r. do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

 1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
 2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
 3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Komunikat z dnia 22.04.2022 r.

VI NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 05.05.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy VI nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 31.05.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 70 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

Komunikat z dnia 18.03.2022 r.

V NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.04.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy V nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 29.04.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 70 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

Komunikat z dnia 16.02.2022 r.

IV NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.03.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy IV nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 31.03.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 70 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

Komunikat z dnia 21.01.2022 r.

Informujemy, iż II nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęty w dniu 03.01.2022 r. o godz. 08:00, zostaje wydłużony do dnia 31.01.2022 r. do godz. 15:00.

Komunikat z dnia 19.01.2022 r.

III NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 01.02.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy III nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 28.02.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 50 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT Z DNIA 22.12.2021 r.

II NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 03.01.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy II nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 24.01.2022 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 30 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

KOMUNIKAT Z DNIA 08.12.2021 r.

Informujemy, iż I nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęty w dniu 26.10.2021 r. o godz. 08:00, zostaje wydłużony do dnia 31.12.2021 r. do godz. 15:00.

KOMUNIKAT Z DNIA 10.11.2021 r.

Informujemy, iż I nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęty w dniu 26.10.2021 r. o godz. 08:00, zostaje wydłużony do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15:00.

KOMUNIKAT Z DNIA 14.10.2021 r.

I NABÓR DO PROJEKTU PN. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”

W dniu 26.10.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy I nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór potrwa do 17.11.2021 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych. W ramach tego naboru zostanie zrekrutowanych 30 osób.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (887 350 165, 887 350 164, 887 350 149, 887 350 153 lub mailowy power@warr.pl)

Zapraszamy do udziału!

Skip to content