Kontrast    /    BW        

Nabór I


Strona główna > Nabór I

KOMUNIKAT Z DNIA 06.05.2022 r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.Nr identyfikacyjny KandydataLiczba punktów z oceny merytorycznej biznesplanu
1.1/1.2.1POWER/WARR98,5
2.10/1.2.1POWER/WARR97,5
3.2/1.2.1POWER/WARR96,5
4.17/1.2.1POWER/WARR96,5
5.18/1.2.1POWER/WARR96
6.4/1.2.1POWER/WARR95,5
7.6/1.2.1POWER/WARR94
8.9/1.2.1POWER/WARR93
9.14/1.2.1POWER/WARR92
10.5/1.2.1POWER/WARR86
11.12/1.2.1POWER/WARR84

KOMUNIKAT Z DNIA 13.04.2022 r.

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Uczestników projektu I grupy szkoleniowej (17.03.2022 r. – 23.03.2022 r.)

Projekt nr POWR.01.02.01-02-0011/20

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że

biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie:

26 kwietnia 2022 r. od godziny 7.30 do 27 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00

Biuro Projektu:

Wrocławka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kwiatkowskiego 4 52-407 Wrocław

adres e-mail: power@warr.pl

Wymogi formalne dotyczące składania biznesplanów:

  1. Dokumenty należy złożyć do Biura projektu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej.
  2. Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta/Partnera będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP oraz wskazanie adresu na jaki ma być składana dokumentacja elektronicznie.
  3. Dopuszcza się składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w formacie pdf. i w spakowanym pliku oraz zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu wraz z załącznikami do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
  4. Dokumenty, które wpłyną do WARR S.A. przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
  5. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
  6. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
  7. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
  8. W przypadku składania kopii dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
  9. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
  10. Biznesplan należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:
Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Adres

  Biznesplan w ramach projektu
Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”                                            

Adres Biura Projektu Partnera:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław      

KOMUNIKAT Z DNIA 16.02.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu

I nabór formularzy rekrutacyjnych (26.10.2021 r. – 31.12.2021 r.)

Lp.Nr indentyfikacyjny KandydataLiczba punktów
1.4/1.2.1POWER/WARR63
2.1/1.2.1POWER/WARR62
3.2/1.2.1POWER/WARR58
43/1.2.1POWER/WARR58
5.13/1.2.1POWER/WARR57
6.10/1.2.1POWER/WARR55
7.14/1.2.1POWER/WARR51
8.9/1.2.1POWER/WARR49
9.6/1.2.1POWER/WARR48
10.12/1.2.1POWER/WARR48
11.5/1.2.1POWER/WARR45
12.8/1.2.1POWER/WARR43
13.7/1.2.1POWER/WARR42
14.15/1.2.1POWER/WARR39

KOMUNIKAT Z DNIA 19.01.2022 r.

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lista Kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku oceny

I nabór formularzy rekrutacyjnych (26.10.2021 r. – 31.12.2021 r.)

Nr indentyfikacyjny KandydataWynik oceny
1/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
2/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
3/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
4/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
5/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
6/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
7/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
8/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
9/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
10/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
12/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
13/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
14/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
15/1.2.1POWER/WARRPOZYTYWNY
Skip to content