Kontrast    /    BW        

Ogłoszenia dla akcjonariuszy


Strona główna > Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WARR SA

Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (52-437), przy ulicy Karmelkowej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000055657, numer NIP 8942316144, numer REGON 931118643, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 5 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 we Wrocławiu, przy ulicy Kwiatkowskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

zobacz więcej