Kontrast    /    BW        

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU


Strona główna > OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (52-437), przy ulicy Karmelkowej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000055657, numer NIP 8942316144, numer REGON 931118643, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 we Wrocławiu, przy ulicy Kwiatkowskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok. 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie sprawy udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawy udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
Skip to content