Kontrast    /    BW        

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU


Strona główna > Aktualności > Aktualności > OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (52-437), przy ulicy Karmelkowej 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000055657, numer NIP 8942316144, numer REGON 931118643, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 13 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 we Wrocławiu, przy ulicy Kwiatkowskiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 rok.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

11. Rozpatrzenie sprawy udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.

13. Rozpatrzenie sprawy udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.

Skip to content