Kontrast    /    BW        

Pożyczka Inwestycyjna II


Strona główna > Pożyczka Inwestycyjna II

POŻYCZKI DLA FIRM
Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna II” 
dla woj. pomorskiego

Kwota pożyczki do 500 000 zł, oprocentowanie stałe 2,85% (pomoc de minimis)
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach ww. umowy do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego trafi wsparcie w wysokości  20 mln złotych, z czego 18 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 2 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji na terenie województwa pomorskiego związanych z:

– poprawą potencjału konkurencyjnego;

– poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;

– zwiększeniem produktywności;

– koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

3) modernizację środków produkcji;

4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

5) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy;

6) uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej;

7) rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Dla kogo

Dla mikro i małych przedsiębiorstw,  w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;

Oprocentowanie

Stałe w całym okresie spłaty wynoszące 2,85% dla mikro i małych przedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis  i stałe lub zmienne od 8,22% dla mikro i małych przedsiębiorstw niespełniających warunków udzielenia pomocy de minimis.  

Kwota pożyczki

do 500.000 zł

Okres spłaty  

Do 84 miesięcy  

Karencja

Do 6 miesięcy

Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • inne zaakceptowane przez WARR
Brak dodatkowych opłat i prowizji
Skip to content