Kontrast    /    BW        

Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP


Strona główna > Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP

Informujemy, że nabór wniosków w ramach pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP został wstrzymany z uwagi na wyczerpanie alokacji środków.

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP” – nabór zakończony

Kwota pożyczki od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł, oprocentowanie od 0,5%,
prowizja 0%brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 3. „Gospodarka Niskoemisyjna”, Działania 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 13 sierpnia 2018 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednikami Finansowymi, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

Wartość projektu wynosi 45,33 mln złotych, z czego 40,8 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 4,53 mln wkład własny Pośredników Finansowych.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.
Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), przedsięwzięć zakładających zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.
Przykładowe przedsięwzięcia:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  2. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
  3. wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  4. inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu,
  5. modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
  6. wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku.

Kluczowe informacje

Dla kogo

Oferta pożyczkowa skierowana jest do:

● przedsiębiorców o statusie MŚP w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014,

● grup producentów rolnych – w rozumieniu art. 2 Rozdział 1 i po spełnieniu warunków wynikających z art. 3 Rozdział 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) 

● przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

Oprocentowanie

0,5% w skali roku – stałe w całym okresie obowiązywania (pomoc de minimis lub pomoc inwestycyjna)

Od 8,22% – na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania (dla pozostałych przedsiębiorstw)

Kwota pożyczki

Od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł

Okres spłaty

Do 15 lat (180 miesięcy)

Karencja

Do 6 miesięcy

Skip to content