Kontrast    /    BW        

Pożyczka Płynnościowa BGK


Strona główna > Pożyczka Płynnościowa BGK

Informujemy, że nabór wniosków został zakończony z uwagi na wyczerpanie środków.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. 

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na podstawie umów zawartych w dniach 16 i 23 lipca 2020 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych, jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniających do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach każdej z ww. umów do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego trafi wsparcie w wysokości 26,315 mln złotych, z czego 25 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 1,315 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Kwota pożyczki: do 250 000 zł 

Oprocentowanie: od 0% 

Okres spłaty: do 60 miesięcy 

Wakacje kredytowe: do 12 miesięcy 

Przeznaczenie pożyczki:

1. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

a) koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

b)  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

c)  zatowarowanie, półprodukty itp.,

d) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

e)  bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

3. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy.

4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT 

Skip to content