Kontrast    /    BW        

Pożyczka Rozwojowa – edycja II


Strona główna > Pożyczka Rozwojowa – edycja II

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa” 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 02.02.2022 roku ogranicza nabór wniosków o Pożyczkę Rozwojową. Przyjmowane będą wyłącznie wnioski dotyczące przedsięwzięć wprowadzających produkt nowy dla rynku, rozumiany jako  produkt oferujący funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produkt wykorzystujący technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie (innowacyjność na poziomie województwa dolnośląskiego). Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Weryfikacja powyższego celu zostanie dokonana przez WARR S.A. w oparciu o deklarację przedsiębiorcy oraz przedstawiony we wniosku o pożyczkę opis planowanego do wprowadzenia produktu nowego dla rynku dolnośląskiego, a także inne dokumenty przedstawione wraz z wnioskiem o pożyczkę. Decyzja w tym zakresie należy do WARR S.A.

Wnioski, które wpłyną do WARR S.A. od 02.02.2022 r., niespełniające warunku wprowadzenia nowego produktu na rynek dolnośląski, zostaną umieszczone na liście rezerwowej, z możliwością ich rozpatrzenia w przypadku zwolnienia środków.

Dokumenty należy składać w formie papierowej w biurze WARR S.A. we Wrocławiu, przy ul. Kwiatkowskiego 4 (poczta, kurier, osobiście).

Kwota pożyczki do 1 000 000 zł, oprocentowanie od 7,17%
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2020 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach ww. umowy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego trafi wsparcie w wysokości  55,556 mln złotych, z czego 50 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 5,556 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności. 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

  • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 
Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, , które najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie dolnośląskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEiDG. 

Oprocentowanie

Stałe w całym okresie spłaty wynoszące 7,17% dla mikroprzedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis  i od 7,77% dla pozostałych przedsiębiorstw (dla firm start-up o statusie MŚP innym niż mikroprzedsiębiorstwo 11,17%)

Kwota pożyczki

– do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw, 

– od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Okres spłaty  

do 84 miesięcy  

Karencja

do 6 miesięcy

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • inne zaakceptowane przez WARR
Brak dodatkowych opłat i prowizji
Skip to content