Kontrast    /    BW        

Pożyczka Rozwojowa – edycja II


Strona główna > Pożyczka Rozwojowa – edycja II

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa” 

Informujemy, że nabór wniosków został wstrzymany z uwagi na wyczerpanie środków. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona kolejna pula środków. O rozpoczęciu naboru poinformujemy Państwa osobnym komunikatem.

Kwota pożyczki do 1 000 000 zł, oprocentowanie od 0,15%
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2020 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach ww. umowy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego trafi wsparcie w wysokości  27,778 mln złotych, z czego 25 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 2,778 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności. 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

  • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 

W okresie do 30 czerwca 2021 roku WARR SA może udzielać Pożyczki Rozwojowej do 250.000,00 zł jako pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19

Pożyczka przeznaczona jest w 100% na finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących (z uwzględnieniem wynagrodzeń brutto pracowników wraz ze składowymi należnymi  ZUS i US) ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem,  że Przedsiębiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie  spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku.

Oprocentowanie pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki na poziomie stopy bazowej UE dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP.

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, , które najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie dolnośląskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEiDG. 

Oprocentowanie

Stałe w całym okresie spłaty wynoszące 0,15% dla mikroprzedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis  i od 0,75% dla pozostałych przedsiębiorstw. 

Kwota pożyczki

– do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw, 

– od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Okres spłaty  

do 84 miesięcy  

Karencja

do 6 miesięcy

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • inne zaakceptowane przez WARR
Brak dodatkowych opłat i prowizji
Skip to content