Kontrast    /    BW        

Pożyczka Rozwojowa – EDYCJA III


Strona główna > Pożyczka Rozwojowa – EDYCJA III

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 04.09.2023 r. wznawia nabór wniosków na Pożyczkę Rozwojową III w ramach Prawa Opcji na listę oczekujących.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą w formie elektronicznej (mail: pozyczki@warr.pl ) oraz papierowej (osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej / poczty na adres Agencji: 52-437 Wrocław ul. Karmelkowa 29)

Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami są przekazywane do Analityków, więc prosimy o dostarczanie wyłącznie KOMPLETU DOKUMENTÓW. 

O kolejności rozpatrzenia wniosków nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania środków.

Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek o udzielenie pożyczki w terminie i którym nie przyznano wsparcia, nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”

Kwota pożyczki do 1 000 000,00 zł, oprocentowanie stałe 2,85% (pomoc de minimis), prowizja 0%, brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30.08.2022 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach ww. umowy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego trafi wsparcie zwrotne w wysokości  6,857 mln złotych, z czego 6 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 857,14 tys. wkład własny Pośrednika Finansowego.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności. 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, które najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie dolnośląskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEiDG. 

Oprocentowanie

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).

Oprocentowanie Pożyczki Rozwojowej udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowej jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalane jest przy zastosowaniu stopy procentowej w wysokości 2,85%.

 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia   zaciągniętego   przez   przedsiębiorcę   zobowiązania   na   podstawie   wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

Stopa bazowa publikowana jest przez Komisję Europejską w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i dostępna jest na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html oraz

https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Kwota pożyczki

 • do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw, 
 • od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Okres spłaty  

do 84 miesięcy  

Karencja

do 6 miesięcy

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • inne zaakceptowane przez WARR

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Skip to content