Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje projekt  pn.: „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy, Typ projektów 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu. Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o (Liderem Partnerstwa) a Partnerami: Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do zatrudnienia osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika oraz utrzymanie zatrudnienia przez pracowników, którzy są zagrożeni zwolnieniem lub są przewidziani do zwolnienia oraz osób odchodzących z rolnictwa. Jest to projekt outplacementowy, opierający się na rozwiązaniach, których celem jest pomoc osobom w odnalezieniu się w sytuacji utraty pracy i w szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2024 roku do 31.12.2026 roku.

Do kogo jest skierowany Projekt?

Grupę docelową projektu stanowić będą:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych;
 • osoby zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

W projekcie planowane jest objęcie wsparciem

1100 pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym:

 • 125 osób, które skorzystają  z poradnictwa psychologicznego;
 • 675 osób, które skorzystają ze szkoleń zawodowych;
 • 150 osób, które skorzystają ze studiów podyplomowych;
 • 100 osób, które skorzystają ze staży zawodowych;
 • 50 osób, które skorzystają z dodatku relokacyjnego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

Uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, pośrednictwem zawodowym przez cały okres realizacji projektu oraz wybraną formą wsparcia, tj.:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i kursy zawodowe;
 • studia podyplomowe;
 • staże;
 • dodatek relokacyjny;

Efekty realizacji projektu

W projekcie zaplanowano, że 935 osób uzyska kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w projekcie, a 880 podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

13.934.232,40 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

13.237.520,78 PLN

Szczegóły projektu

Okres realizacji projektu:
01.03.2024 r. - 31.12.2026r.
Całkowity budżet projektu:
13.934.232,40 PLN

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na cotygodniowe indywidualne spotkania z Doradcą z Zespołu ds. Projektów Prorozwojowych, na których mogą Państwo uzyskać informacje, na temat realizowanych przez nas Projektów:

• „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”
• „Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR”
• „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”

Zapraszamy w każdy piątek w godzinach 10:00-12:00 po wcześniejszym umówieniu terminu. Zapisu mogą Państwo dokonać pod adresem mailowym: projekty@warr.pl

Nabór do projektu trwa od dnia 24.04.2024 r. w formie tradycyjnej

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 1. Pobrać formularz zgłoszeniowy z zakładki „Pobierz dokumenty”.
 2. Wypełnić formularz elektronicznie lub czytelnie drukowanymi literami.
 3. Wydrukować formularz i go podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
 4. Dostarczyć wypełniony formularz wraz z odpowiednimi załącznikami (np. świadectwem pracy, wypowiedzeniem umowy o pracę , oświadczeniem pracodawcy) do biura projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu.

Komunikaty

24-04-2024 – Informacja o rozpoczęciu naboru Pobierz

Dokumenty obowiązujące

0_Regulamin projektu_7.4_B I Pobierz
1_Formularz rekrutacyjny_7.4_B I Pobierz
1.1_Karta oceny formalnej Formularza I Pobierz
2_Deklaracja uczestnictwa w projekcie I Pobierz
3_Oświadczenie zwolnienie pracownika I Pobierz
4_Oświadczenie o zamiarze zwolnienia I Pobierz
5_Oświadczenie o zwolnieniach w 12 miesiącach I Pobierz
6.1_Przebieg realizacji Indywidualnego Planu Działania I Pobierz
6_Indywidualny Plan Działania I Pobierz
7_Zestawienie doradztwa zawodowego I Pobierz
8_Zestawienie pośrednictwa pracy I Pobierz
9_Zestawienie wsparcia psychologicznego I Pobierz
10_Oświadczenie o rachunku bankowym I Pobierz
11.1_Harmonogram i program szkolenia zawodowego I Pobierz
11.2_Lista obecności na szkoleniu I Pobierz
11a_Umowa szkoleniowa I Pobierz
11b_Umowa szkoleniowa_BUR rob I Pobierz
12.1_Harmonogram i program studiów podyplomowych I Pobierz
12a_Umowa finansowania studiów podyplomowych I Pobierz
12b_Umowa finansowania studiów podyplomowych_BUR I Pobierz
13.1_Wzór Programu stażu I Pobierz
13.2_Wzór sprawozdania z przebiegu stażu I Pobierz
13.3_Wzór opinii pracodawcy o przebiegu stażu I Pobierz
13.4_Wzór listy obecności na stażu I Pobierz
13.5_Wzór wniosku o udzielenie dni wolnych I Pobierz
13.6_Wniosek o sfinansowanie kosztów dojazdu na staż I Pobierz
13.7_Oświadczenie o poniesieniu dodatkowych kosztów przez Pracodawcę I Pobierz
13_Umowa o zorganizowanie stażu I Pobierz
14a_Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego I Pobierz
14b_Wniosek o sfinansowanie kosztów dojazdu I Pobierz
15a_Umowa o udzielenie dodatku relokacyjnego I Pobierz
15b_Umowa o sfinansowanie kosztów I Pobierz
16_Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową I Pobierz
17_Kwestionariusz osobowy uczestnika szkolenia_stażu I Pobierz
18_Zaświadczenie o udziale w projekcie I Pobierz

Dokumenty PDF

1_Formularz rekrutacyjny_7.4_B I Pobierz
1.1_Karta oceny formalnej Formularza I Pobierz
2_Deklaracja uczestnictwa w projekcie I Pobierz
3_Oświadczenie zwolnienie pracownika I Pobierz
4_Oświadczenie o zamiarze zwolnienia I Pobierz
5_Oświadczenie o zwolnieniach w 12 miesiącach I Pobierz
6.1_Przebieg realizacji Indywidualnego Planu Działania I Pobierz
6_Indywidualny Plan Działania I Pobierz
7_Zestawienie doradztwa zawodowego I Pobierz
8_Zestawienie pośrednictwa pracy I Pobierz
9_Zestawienie wsparcia psychologicznego I Pobierz
10_Oświadczenie o rachunku bankowym I Pobierz
11.1_Harmonogram i program szkolenia zawodowego I Pobierz
11.2_Lista obecności na szkoleniu I Pobierz
11a_Umowa szkoleniowa I Pobierz
11b_Umowa szkoleniowa_BUR rob I Pobierz
12.1_Harmonogram i program studiów podyplomowych I Pobierz
12a_Umowa finansowania studiów podyplomowych I Pobierz
12b_Umowa finansowania studiów podyplomowych_BUR I Pobierz
13.1_Wzór Programu stażu I Pobierz
13.2_Wzór sprawozdania z przebiegu stażu I Pobierz
13.3_Wzór opinii pracodawcy o przebiegu stażu I Pobierz
13.4_Wzór listy obecności na stażu I Pobierz
13.5_Wzór wniosku o udzielenie dni wolnych I Pobierz
13.6_Wniosek o sfinansowanie kosztów dojazdu na staż I Pobierz
13.7_Oświadczenie o poniesieniu dodatkowych kosztów przez Pracodawcę I Pobierz
13_Umowa o zorganizowanie stażu I Pobierz
14a_Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego I Pobierz
14b_Wniosek o sfinansowanie kosztów dojazdu I Pobierz
15a_Umowa o udzielenie dodatku relokacyjnego I Pobierz
15b_Umowa o sfinansowanie kosztów I Pobierz
16_Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową I Pobierz
17_Kwestionariusz osobowy uczestnika szkolenia_stażu I Pobierz
18_Zaświadczenie o udziale w projekcie I Pobierz

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek

Harmonogramy wsparcia

Harmonogram_maj_2024 Pobierz
Harmonogram_czerwiec_2024 Pobierz
Harmonogram czerwiec 2024 – aktualizacja 20.06 Pobierz
harmonogram_lipiec_2024 Pobierz
Skip to content