Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje projekt  pn.: „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA (Liderem Partnerstwa) a Partnerami: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.oKarkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.ADolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki oraz Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

Projekt obejmie rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych – system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych. Podejście to gwarantuje pracodawcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług odpowiadających w największym stopniu na jego aktualne potrzeby.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2028 roku.

Do kogo jest skierowany Projekt?

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców oraz ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego.

W projekcie planowane jest objęcie usługami rozwojowymi:

 • 13801 osób pracujących (w tym 8281 kobiet) w 2896 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • i min. 485 osób pracujących (w tym 291 kobiet) w 102 dużych przedsiębiorstwach.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, poradnictwo w wyborze usług oraz wsparcie w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, uzupełniania dokumentów projektowych i obowiązków przedsiębiorcy, w tym pomoc w weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
 • Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorcy – od 50% do 70% wartości danej usługi rozwojowej. (W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców  – od 30% do 50% wartości danej usługi rozwojowej).

Limity dla usług rozwojowych:

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę:10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków oraz w celu objęcia wsparciem jak największej liczby przedsiębiorstw oraz pracowników określono maksymalną wartość umowy refundacji dla jednego przedsiębiorcy wynoszącą:

 • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,
 • 45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,
 • 65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,
 • 100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.  

Wartość dofinansowania

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

+20%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 70% gdy:

+10% wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 60% gdy:

 • usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami;
 • w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach;
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;
 • usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie;
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie;
 • usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim.

Efekty realizacji projektu

W projekcie zaplanowano, że 12.857 pracowników uzyska kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

169.483.032,86 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

118.638.123,00 PLN

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.)[1] W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Operatora z postanowieniami Konwencji, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław;
 2. skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP.

[1] Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13576/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – język łatwy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13577/konwencja_ONZ_easy_to_read.pdf

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Jeżeli posiadasz wiedzę o okolicznościach, mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją projektu, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących. Możesz to zrobić m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html.

Szczegóły projektu

Okres realizacji projektu:
01.01.2024 - 31.12.2028
Całkowity budżet projektu:
169.483.032,86 PLN

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na cotygodniowe indywidualne spotkania z Doradcą z Zespołu ds. Projektów Prorozwojowych, na których mogą Państwo uzyskać informacje, na temat realizowanych przez nas Projektów:

• „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm”
• „Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR”
• „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”

Zapraszamy w każdy piątek w godzinach 10:00-12:00 po wcześniejszym umówieniu terminu. Zapisu mogą Państwo dokonać pod adresem mailowym: projekty@warr.pl

 

Nabór do projektu odbywa się tylko i wyłącznie przez dedykowany System Operatora dostępny na stronie internetowej www.74a.uslugi-rozwojowe.pl. Instrukcja obsługi Systemu Operatora znajduje się w zakładce "Pobierz dokumenty". 

Komunikaty

aktualizacja listy rankingowej – subregion wrocławski Pobierz
Komunikat zamknięcie rundy naboru – powiat wrocławski Pobierz
Komunikat zamknięcie rundy naboru – powiat wałbrzyski Pobierz
Komunikat zamknięcie rundy naboru – powiat legnicko-głogowski Pobierz
Klauzula informacyjna Pobierz
Ogłoszenie o naborze — 06.06.2024 – legnicki Pobierz
Ogłoszenie o naborze — 06.06.2024 – wałbrzyski Pobierz
Ogłoszenie o naborze — 06.06.2024 – wrocławski Pobierz

Dokumenty obowiązujące

Regulamin Projektu od 24.05.2024 (PDF; 603KB) Pobierz
1. Formularz zgłoszeniowy od 24.05.2024 Pobierz
1.0 Karta oceny FZP Operatora Pobierz
1.1. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorców Pobierz
1.2 Formularz informacji przedstawianych przy_ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz
1.3. Dane pracownika Pobierz
1.11. Oświadczenie o braku zmian Pobierz
2. Umowa o przyznanie wsparcia od 24.05.2024 Pobierz
2.1 weksel Pobierz
2.2 deklaracja wekslowa Pobierz
załącznik nr 3. Wzór pełnomocnictwa Pobierz
4. Wniosek o rozliczenie Pobierz

Dokumenty PDF

Instrukcja systemu Pobierz

Dokumenty nieobowiązujące

0. Regulamin do dnia 24.05.2024 Pobierz
1. Formularz zgłoszeniowy do dnia 24.05.2024 Pobierz
2. Umowa o przyznanie wsparcia do dnia 24.05.2024 Pobierz

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek

Harmonogramy wsparcia

HARMONOGRAM NABORÓW 12.07.2024 Pobierz
Skip to content