Kontrast    /    BW        

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA – 1.2.1 PO WER


Strona główna > PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA – 1.2.1 PO WER

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA rozpoczęła realizację projektu pt. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Dolnośląska Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG SA oraz Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 23 902 818,50 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 23 664 265,07 PLN

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, dzięki prowadzaniu przez nich prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby:

  •  w wieku 18-29 lat,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
  • zamieszkujące lub uczące się na obszarze Dolnego Śląska,
  • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

– szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

– udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN,

– finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 2 600,00 PLN na miesiąc.

Realizacja kompleksowych działań w ramach projektu pozwoli na:

– przeprowadzenie diagnozy predyspozycji kandydata do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej min. 540 uczestników,

– udział w szkoleniach nakierowanych na zdobycie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej min. 530 uczestników projektu,

– udzielenie minimum 495 osobom bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– udzielenie minimum 495 osobom wsparcia pomostowego.

Zapraszamy do udziału w projekcie !

Dokumentacja dostępna na stronie: https://www.warr.pl/przedsiebiorczosc-mieszkancow-dolnego-slaska-1-2-1-po-wer-dokumenty/

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

887 350 164 

887 350 149

887 350 153

Skip to content