Kontrast    /    BW        

Pytania i odpowiedzi


Strona główna > Pytania i odpowiedzi

Kto może złożyć wniosek o pożyczkę?


O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (p. pyt. 9) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska.

Siedziba mojej firmy jest poza Dolnym Śląskiem. Czy mogę ubiegać się o pożyczkę?


Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska. O fakcie tym świadczyć może posiadanie oddziału, filii itp. Nie musi to być natomiast główna siedziba. Pamiętać jednocześnie należy, iż inwestycja może być realizowana wyłącznie na terenie Dolnego Śląska.

Jak długo musi być zarejestrowana firma?Nie ma określonego minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek może zostać złożony także przez podmioty typu start-up, tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie można złożyć wniosek?Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Biuro Projektu)
Zapraszamy do kontaktu:
ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
Business House, II piętro
tel.: 887 350 161 do 163

Biuro czynne pn.-pt. 08:00-16:00

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Siedziba)
ul. Karmelkowa 29
52-437 Wrocław
tel. (71) 364 38 10
Biuro czynne pn.-pt. 07:30-15:30

Czy muszę złożyć wniosek osobiście?


Nie. Dokumentację można wysłać także za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Projektów we Wrocławiu przy ul. . E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, Business House, II piętro. Nie jest możliwe złożenie wniosku drogą mailową.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku?

Prosimy o kontakt z doradcą ds. pożyczek w Projektów we Wrocławiu przy ul. . E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, Business House, II piętro,  tel. 887 350 161 do 163.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?


Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oprocentowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis), pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorstwo spełnia warunki umożliwiające udzielenie pomocy de minimis. Oprocentowanie wynosi 1,87 % i jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki. 
Pożyczki dla pozostałych przedsiębiorstw oprocentowane są na warunkach rynkowych (brak pomocy de minimis). Oprocentowanie uzależnione jest od oceny ryzyka i wynosi od 2,47 % .

Czy weryfikowany jest limit pomocy de minimis?

W przypadku ubiegania się przez mikroprzedsiębiorstwo o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe pod uwagę brana jest pomoc de minimis otrzymana przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych. Uzyskana w tym okresie pomoc de minimis wraz z pomocą udzieloną w ramach wnioskowanej pożyczki nie może przekroczyć pułapu 200.000 euro (dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów – 100.000 euro).

Jak ustalić status mojej firmy?


Status Wnioskodawcy ustalany jest zgodnie z warunkami określonymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.Weryfikacja statusu odbywa się na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia. 
Pod uwagę brane są także powiązania kapitałowe i osobowe Wnioskodawcy. Status 
można zweryfikować na stronie https://smetest.uwe.be/. Natomiast na stronie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/native dostępny jest poradnik dla użytkowników dotyczący MŚP zawierający ogólne wytyczne dla przedsiębiorców przy stosowaniu definicji MŚP.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki?

Maksymalna kwota pożyczki rozwojowej to obecnie 500.000 zł.

Do kiedy można składać wnioski o pożyczkę?Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania środków. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?


Nie. Pożyczkobiorca może otrzymać jedną pożyczkę u danego Pośrednika Finansowego. WARR SA realizuje projekt w konsorcjum z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku?


Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie. Maksymalny termin nie przekracza 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków w dokumentacji WARR SA wzywa Wnioskodawcę do jej uzupełnienia.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Podstawowym dokumentem jest wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami wskazanymi na końcu formularza. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.warr.pl w zakładce → Pożyczka Rozwojowa → Dokumenty do pobrania oraz w Biurze Projektu WARR SA – p. pyt. 4.

Czy wymagany jest Biznesplan?

Biznesplan wymagany jest w przypadku podmiotów typu start-up (działalność do 2 lat) oraz przedsiębiorstw planujących realizację przedsięwzięć niezwiązanych z dotychczasową działalnością lub znacząco rozszerzających dotychczasową działalność. 
WARR SA zamieścił na swojej stronie (p. pyt. 15) przykładowy wzór Biznesplanu. Dopuszcza się natomiast inne formy dokumentu, o ile zawierają minimum informacji wskazanych we wzorze.

Czy środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na zakup nieruchomości? 

Finansowanie nieruchomości możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz przedsiębiorstwa w ramach pożyczki.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje związane z:
– wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
– rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 
– inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy

Czy można otrzymać pożyczkę na towar handlowy lub surowiec do produkcji?


Tak, ale pod warunkiem, iż kapitał obrotowy jest bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego tzn. jest uzupełnieniem inwestycji. Maksymalny jego udział w pożyczce może wynosić: 
– 40 % dla pożyczki do kwoty 100.000 zł
– 30 % dla pożyczki powyżej kwoty 100.000 zł 

Czy pożyczkę należy rozliczyć?

Środki z pożyczki są środkami celowymi, co oznacza, iż należy w terminie maks. 90 dni od daty wypłaty środków przedłożyć w szczególności faktury lub równoważne dokumenty księgowe potwierdzające wykorzystanie środków. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą WARR SA, termin ten może zostać wydłużony maks. o kolejne 90 dni.

Czy są wykluczenia z finansowania? 

Tak. Istnieją pewne ograniczenia w finansowaniu. Wskazane one zostały w § 5 Regulaminu udzielania i obsługi pożyczek przez WARR SA w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa dostępnego na stronie internetowej www.warr.pl w zakładce → Pożyczka Rozwojowa → Dokumenty do pobrania.
W przypadku ubiegania się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) zastosowanie mają dodatkowo wykluczenia wskazane w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Są to w szczególności: działalność w sektorze transportu drogowego towarów (zakup środka transportu), w sektorze rybołówstwa i akwakultury i sektorze produkcji podstawowych produktów rolnych.

Czy wymagany jest wkład własny?

Nie. W ramach pożyczki może zostać sfinansowane 100 % wydatków. Nakłady określa się natomiast w kwotach netto, tj. bez podatku VAT, akcyzowego czy należności celnych. W przypadku przedsiębiorstw nieposiadających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT, może być on przedmiotem finansowania z pożyczki. Nakłady określa się wtedy w kwotach brutto.

Czy sprawdzana jest historia kredytowa Wnioskodawcy?

Tak. Na podstawie stosownych upoważnień weryfikowane są dane w rejestrze BIG InfoMonitor (łącznie z danymi z BIK).

W jakiej formie należy składać dokumenty wraz z wnioskiem o pożyczkę?

Dokumenty (z wyjątkiem faktur, zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości, a także oświadczeń Wnioskodawcy) należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Wydruki z systemu księgowego powinny być podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji.

Skip to content