Kontrast    /    BW        

Regionalna Instytucja Finansująca


Strona główna > Regionalna Instytucja Finansująca

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-048), ul. Smocza 27, pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, w zakresie obsługi projektów POIG, 2007-2013 r.

Wszelka korespondencja związana z Projektami POIG, 2007-2013 powinna być jednak kierowana na adres PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Kontroli

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

W gestii PARP będzie natomiast decyzja o ewentualnym zleceniu poszczególnych zadań dla Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Sp. z o.o.  

Adresem kontaktowym w sprawie projektów POIG jest adres mailowy: zamykaniepoig@parp.gov.pl

O Regionalnej Instytucji Finansującej

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (WARR S.A.) od roku 2001 pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) na Dolnym Śląsku. RIF jest partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie i Samorządu Województwa Dolnośląskiego we wdrażaniu programów wsparcia kierowanych do przedsiębiorstw z sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego.

RIF, w porozumieniu z PARP, obsługuje realizację następujących działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013:

– 1.4-4.1 – „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”,

– 3.1 – „Inicjowanie działalności innowacyjnej”,

– 4.2 – „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”,

– 4.4  –  „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”,

– 4.6  – „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”,

– 5.1 – „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”,

– 5.2 – „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”,

– 5.4.1 – „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”,

– 5.4.2 – „Zarządzanie własnością intelektualną”

– 6.1  –  „Paszport do eksportu”,

– 8.1  –  „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,

– 8.2  –  „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”,

W ramach zakończonych perspektyw finansowych dystrybucji funduszy unijnych, WARR S.A. współpracowała z PARP we wdrażaniu następujących Programów:

  • Fundusze strukturalne perspektywy finansowej 2004-2006 w tym: SPO-WKP Działanie 2.1, Działanie 2.3 i Poddziałanie 2.2.1, oraz SPO-RZL Działanie 2.3 a
  • – Programy przedakcesyjne Phare (edycje Phare 2000, Phare 2001 SSG, Phare 2002, Phare 2003 SSG, Phare 2003 krajowe)


Zadania Regionalnej Instytucji Finansującej:


• wsparcie doradcze, udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa a także realizacji projektów,

• ocena wniosków o dofinansowanie oraz zawieranie umów wsparcia,

• nadzór i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa, rozliczanie projektów, przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykonania zadań merytorycznych i finansowych.

Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa.

Skip to content