Kontrast    /    BW        

Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II


Strona główna > Usługi Rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Komunikat –21.03.2022 r

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., jako Operator informuje o aktualizacji Listy Rankingowej z dnia 04.02.2022 r. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 71 186,41 PLN, dostępna kwota alokacji wynosiła 70 410,67 PLN, co stanowi 101,1% jej wykorzystania.  

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LPNUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOSuma punktów premiującychKwota wnioskowanego wsparciaDATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
1105/2022/BUR-II305 000,0001.02.2022
2106/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
3107/2022/BUR-II204 400,0031.01.2022
4108/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
5109/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
6111/2021/BUR-II203 596,7431.01.2022
7112/2022/BUR-II202 009,6031.01.2022
8113/2022/BUR-II203 184,331.01.2022
9114/2022/BUR-II203 684,9431.01.2022
10115/2022/BUR-II2024 976,0031.01.2022
11116/2022/BUR-II202 520,0031.01.2022
12117/2022/BUR-II204 874,8302.02.2022
13121/2022/BUR-II202 030,0004.02.2022

Komunikat – 16.03.2022 r

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje, iż w dniu 16.03.2022 r. o godzinie 13:33, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych z dnia 04.03.2022 r. WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę  7 630,00 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 3 136,76 PLN, co stanowi 243 % jej wykorzystania.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LPNUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOSuma punktów premiującychKwota wnioskowanego wsparciaDATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
1122/2022/BUR-II202 660,0016.03.2022
2123/2022/BUR-II204 970,0016.03.2022

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat – 14.03.2022 r

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

– Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.

– Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

– Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

– Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 4 marca 2022 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 07.03.2022 r

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., jako Operator informuje o aktualizacji Listy Rankingowej z dnia 04.02.2022 r. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 79 886,41 PLN, dostępna kwota alokacji wynosiła 70 410,67 PLN, co stanowi 113% jej wykorzystania.  

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LPNUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOSuma punktów premiującychKwota wnioskowanego wsparciaDATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
1105/2022/BUR-II305 000,0001.02.2022
2106/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
3107/2022/BUR-II204 400,0031.01.2022
4108/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
5109/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
6111/2021/BUR-II203 596,7431.01.2022
7112/2022/BUR-II202 009,6031.01.2022
8113/2022/BUR-II203 184,331.01.2022
9114/2022/BUR-II203 684,9431.01.2022
10115/2022/BUR-II2024 976,0031.01.2022
11116/2022/BUR-II202 520,0031.01.2022
12117/2022/BUR-II204 874,8302.02.2022
13119/2022/BUR-II204 900,0003.02.2022

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LPNUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOSuma punktów premiującychKwota wnioskowanego wsparciaDATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
1120/2022/BUR-II203 800,0004.02.2022
2121/2022/BUR-II202 030,0004.02.2022

Komunikat – 04.03.2022 r

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 14.03.2022 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 18.03.2022 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.

 4. Dostępna alokacja: 3 136,76 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

5. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

6. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:

a)           Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.

b)           Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.

c)            Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów  w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno najszybszego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej.

7. Lista rankingowa i rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Operatora: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie się od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

8. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W USŁUGACH ROZWOJOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA POWYŻSZY TERMIN NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wnioski, które zostały złożone za pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II/Rekrutacja. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

KOMUNIKAT O ANULOWANIU NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH Z DNIA 02.03.2022 – SUBREGION WROCŁAWSKI

Z uwagi na problemy techniczne nabór formularzy zgłoszeniowych zaplanowany na 2 marca 2022 r. prowadzony przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” został anulowany.

Informacje oraz szczegóły dotyczące kolejnego naboru zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.

Komunikat – 22.02.2022 r

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 02.03.2022 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 08.03.2022 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.

 4. Dostępna alokacja: 3 136,76 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

5. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

6. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:

a)           Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.

b)           Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.

c)            Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów  w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno najszybszego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej.

7. Lista rankingowa i rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Operatora: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie się od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

8. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W USŁUGACH ROZWOJOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA POWYŻSZY TERMIN NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wnioski, które zostały złożone za pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II/Rekrutacja. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

Komunikat z dnia 22.02.2022 r. o anulowaniu wznowienia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych z dnia 21.02.2022 – subregion wrocławski

Z uwagi na konieczność korekty kwoty dostępnej alokacji, nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” planowany na dzień 1 marca 2022 r. został anulowany.

Informacje oraz szczegóły dotyczące kolejnego naboru zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.

Komunikat – 21.02.2022 r. – ANULOWANY

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 01.03.2022 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 07.03.2022 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.

 4. Dostępna alokacja: 5 192,50 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

5. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

6. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:

a)           Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.

b)           Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.

c)            Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów  w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno najszybszego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej.

7. Lista rankingowa i rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Operatora: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie się od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

8. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W USŁUGACH ROZWOJOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA POWYŻSZY TERMIN NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wnioski, które zostały złożone za pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II/Rekrutacja. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

Komunikat – 04.02.2022 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje, iż w dniu 04.02.2022 r. o godzinie 09:29:00, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych z dnia 20.01.2022 r. WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę  88 480,74 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 70 410,67 PLN, co stanowi 125,66 % jej wykorzystania.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LPNUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOSuma punktów premiującychKwota wnioskowanego wsparciaDATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
1105/2022/BUR-II305 000,0001.02.2022
2106/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
3107/2022/BUR-II204 400,0031.01.2022
4108/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
5109/2022/BUR-II204 970,0031.01.2022
6110/2022/BUR-II203 430,0031.01.2022
7111/2022/BUR-II202 891,0031.01.2022
8112/2022/BUR-II202 009,6031.01.2022
9113/2022/BUR-II203 639,2031.01.2022
10114/2022/BUR-II203 684,9431.01.2022
11115/2022/BUR-II2024 976,0031.01.2022
12116/2022/BUR-II204 480,0031.01.2022
13117/2022/BUR-II204 970,0002.02.2022

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LPNUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOSuma punktów premiującychKwota wnioskowanego wsparciaDATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
1118/2022/BUR-II203 360,0003.02.2022
2119/2022/BUR-II204 900,0003.02.2022
3120/2022/BUR-II203 800,0004.02.2022
4121/2022/BUR-II202 030,0004.02.2022

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/

Komunikat – 31.01.2022 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

– Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.

– Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

– Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

– Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/.

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 20 stycznia 2022 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 20.01.2022 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
 2. z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 3. mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego
 4. delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.
 5. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 31.01.2022 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,
 6. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 04.02.2022 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.
 7.  Dostępna alokacja: 70 410,67 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.
 8. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:
 9. za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.
 10. elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

 • W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:

a)           Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.

b)           Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.

c)            Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów  w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno najszybszego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej.

 • Lista rankingowa i rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Operatora: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie się od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.
 • Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski, które zostały złożone za pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II/Rekrutacja. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

KOMUNIKAT O ANULOWANIU NABORU WNIOSKÓW Z DNIA 12.01.2022 – SUBREGION WROCŁAWSKI

Z uwagi na opublikowany błędny adres mailowy w dniu 12.01.2022 o godz. 8.00 nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” został anulowany.

Informacje oraz szczegóły dotyczące kolejnego naboru zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.

Komunikat – 12.01.2022 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.
 • Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
 • Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.
 • Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 3 stycznia 2022 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 03.01.2022 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  jako Operator informuje o WZNOWIENIU  przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

UWAGA! NINIEJSZE WZNOWIENIE NABORU ODBĘDZIE SIĘ W CHARAKTERZE ZAMKNIĘTYM I JEST DEDYKOWANE KOBIETOM*.

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
 • z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego
 • delegujące na usługi rozwojowe wyłącznie KOBIETY*. Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 12.01.2022 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3. Termin zakończenia przyjmowania formularzy: 18.01.2022 r. godzina: 15:00 tj. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 125% dostępnej alokacji.

4. Dostępna alokacja: 55 010,67 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

5. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.
 • elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

6. W przypadku zamkniętej rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi warunkami:

a)           Przedsiębiorstwo, które do skorzystania ze wsparcia oddelegowało pracownika z niepełnosprawnością lub pracownika powyżej 50 roku życia lub pracownika z niskimi kwalifikacjami lub kobietę – 20 pkt.

b)           Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – 10 pkt.

c)            Przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów  w ramach działania 2.2. PO WER – 10 pkt.

W przypadku uzyskania przez przedsiębiorców takiej samej liczby punktów premiujących, miejsce na Liście rankingowej zostanie wyznaczone na podstawie daty i godziny wpłynięcia formularza oraz kolejno najszybszego terminu rozpoczęcia usługi rozwojowej.

7. Lista rankingowa i rezerwowa zostaną opublikowane na stronie internetowej Operatora: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, po wstrzymaniu naboru. Bieg oceny formularza zgłoszeniowego rozpocznie się od dnia umieszczenia danego formularza zgłoszeniowego na liście rankingowej.

8. Ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r.

Wnioski, które zostały złożone za pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: www.warr.pl w zakładce Projekty/Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II/Rekrutacja. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

* W celu osiągnięcia zakładanych wskaźników we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z §4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – ograniczono nabór do grupy priorytetowej tj. kobiet.  Zgłoszenie udziału w usługach rozwojowych mężczyzn/y nie będzie rozpatrywane.

Zapraszamy!

Komunikat – 08.11.2021 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowano komunikat z dnia 05.11.2021 r. Skorygowano godzinę wstrzymania przyjmowania formularzy zgłoszeniowych. Powyższa zmiana wynikała z omyłki pisarskiej i nie wpływa na treść komunikatu.

Komunikat – 05.11.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 5 listopada 2021 r. o godzinie 12:20:00 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru może być czasowe i wynikać z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin ewentualnego wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat – 03.11.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 3 listopada 2021 r. o godzinie 08:01:02 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru może być czasowe i wynikać z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin ewentualnego wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat – 03.11.2021 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.
 • Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
 • Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.
 • Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 27 października 2021 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 29.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowano komunikat z dnia 27.10.2021 r. Skorygowano kwotę alokacji dostępnej do końca realizacji projektu. Powyższa zmiana nie wpływa na termin rozpoczęcia naboru.

Komunikat – 27.10.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego i wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy03.11.2021 r. godzina: 08:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja88 089,50 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 10 032,70  PLN

– subregion wrocławski: 78 056,80 PLN

Alokacja dostępna do końca realizacji projektu: 40 427,97 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00. 

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/ Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na zakończenie realizacji projektu usługi rozwojowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej do  dnia 31 marca 2022 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 01.09.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. o godzinie 08:04:46 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru może być czasowe i wynikać z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin ewentualnego wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl.

Komunikat – 01.09.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. o godzinie 08:02:54 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru może być czasowe i wynikać z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin ewentualnego wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat – 01.09.2021 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

– Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.

– Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

– Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

– Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/.
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 23.08.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego i wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 01.09.2021 r. godzina: 08:00 tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 266 853,49 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 98 180,70 PLN

– subregion wrocławski: 168 672,79 PLN

Alokacja dostępna do końca realizacji projektu: 0,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora tj.: www.warr.pl w zakładce Projekty/ Usługi rozwojowe dla MSP – 8.6 RPO – Edycja II, w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

Komunikat – 30.04.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00:00 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu:  www.warr.pl.

Komunikat – 14.04.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 08:01:47 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat – 14.04.2021 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

– Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.

– Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 5 plików: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

– Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

– Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 31 marca 2021 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 31.03.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 16:00 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu jeleniogórskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat o wznowieniu naboru

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego i wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy14.04.2021 r. godzina: 08:00 tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja500 000,00 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 200 000,00 PLN

– subregion wrocławski: 300 000,00 PLN

Alokacja dostępna do końca realizacji projektu: 95 878,1 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 34 805,05 PLN

– subregion wrocławski: 61 073,05 PLN

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00. 

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga! Nastąpiła zmiana Regulaminu w dniu 26.10.2020 r.

Zapraszamy!

_______________________________________

Od 1 stycznia 2021 roku Powiatu Jeleniogórski zmienił nazwę na Powiat Karkonoski[1]. W związku z tym uprzejmie informujemy, iż zapoznając się z dokumentacją aplikacyjną do Projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” powiat jeleniogórski należy przyjąć, jako powiat karkonoski.

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski

Komunikat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 08:16:23 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 08:06:01 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Komunikat – 15.01.2021 r.

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowoutworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

– Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.

– Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.

– Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

– Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 8 stycznia 2021 r.

Zapraszamy!

Komunikat – 08.01.2021 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy15.01.2021 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja400 000,00 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 150 000,00 PLN

– subregion jeleniogórski: 150 000,00 PLN

– subregion wrocławski: 100 000,00 PLN

Alokacja dostępna do końca realizacji projektu: 438 365,16 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00. 

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga! Nastąpiła zmiana Regulaminu w dniu 26.10.2020 r.

Komunikat o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosków

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w związku z wystąpieniem globalnej choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, może wystąpić wydłużenie terminu weryfikacji złożonych  formularzy zgłoszeniowych oraz dokumentów rozliczeniowych realizowanych w ramach Projektu  „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” o  dodatkowe 5 dni roboczych tj. o niezbędny czas na ich prawidłową, a zarazem rzetelną weryfikację.

Jednocześnie zapewniając o odpowiedzialności wynikającej z efektywnej realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, a także świadomości w jak trudnej sytuacji znajdują się także Przedsiębiorcy, wydłużenie ww. terminów będzie stosowane w wyjątkowych sytuacjach, a Przedsiębiorcy o tym fakcie zostaną poinformowani drogą pisemną (za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru).

AKTUALIZACJA – 21.10.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 20 października 2020 r. o godzinie 14:35 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu jeleniogórskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej. 

AKTUALIZACJA 21.09.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 17 września 2020 r. o godzinie 9:45 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej. 

AKTUALIZACJA – 17.08.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godzinie 08:00:44 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej. 

AKTUALIZACJA – 03.08.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy17.08.2020 r. godzina: 8:00  tj. minimum 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja677 052,77 PLN, w tym:

– subregion wałbrzyski: 302 242,52 PLN

– subregion jeleniogórski: 253 324,53 PLN

– subregion wrocławski: 121 485,72 PLN

 Nie przewiduje się kolejnego naboru w 2020 r.

Alokacja dostępna na kolejne kwartały realizacji Projektu: 535 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00. 

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia . Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy! 

AKTUALIZACJA – 22.05.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, jako Operator informuje, iż w dniu 22 maja 2020 r. o godzinie 10:58 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu jeleniogórskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

AKTUALIZACJA – 21.05.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, jako Operator informuje, iż w dniu 21 maja 2020 r. o godzinie 08:44 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wałbrzyskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

AKTUALIZACJA – 18.05.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, jako Operator informuje, iż w dniu 18 maja 2020 r. o godzinie 08:03 WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Wznowienie naboru: 18.05.2020 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy18.05.2020 r. godzina: 8:00  tj. co najmniej 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja560 000,00 PLN:

– subregion jeleniogórski: 100 000,00 PLN

– subregion wałbrzyski: 100 000,00 PLN

– subregion wrocławski: 360 000,00 PLN

Alokacja dostępna na pozostałe kwartały 2020 r.: 194 290,69 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: WARR S.A. ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00.

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: www.warr.pl. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

AKTUALIZACJA

10 stycznia 2020 r. o godzinie 15:30 został wstrzymany nabór formularzy zgłoszeniowych na subregion jeleniogórski.

8 stycznia 2020 r. o godzinie 7:45 został wstrzymany nabór formularzy zgłoszeniowych na subregion wrocławski

8 stycznia 2020 r. o godzinie 8:10 został wstrzymany nabór formularzy zgłoszeniowych na subregion wałbrzyski. 

Wznowienie naboru: 8 stycznia 2020 r.

Informujemy, iż od 8 stycznia 2020 r. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wznawia nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.
Do składania dokumentacji związanej z uczestnictwem w projekcie zapraszamy przedsiębiorców z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego, wałbrzyskiego oraz wrocławskiego.

————————————————————————-

Wstrzymanie naboru: 30 września 2019 r.

Szanowni Państwo, w dniu 30 września 2019 r. o godz. 9.40 WARR SA wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego oraz wałbrzyskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.  
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację II edycji projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Rozpoczęcie naboru: 9 września 2019 r. 

Kwota alokacji na rok 2019 wynosi: 662 500,00 zł

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze oraz Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 26 878 164,60 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.04.2022 r.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt:
 • w subregionie jeleniogórskim: (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)
 • w subregionie wałbrzyskim: (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój tych przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekt kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników  wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego. 

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych należy założyć profil przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych. Powyższy obowiązek dotyczy również pracowników, którzy zostaną wydelegowani przez przedsiębiorców do udziału w projekcie oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:
 • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
 • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:
 • wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia.
 • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.
 • maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.
Przydatne linki:

Partnerzy projektu oraz ich obszar realizacji:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Lider Partnerstwa
Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski,
górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)


Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)


Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie – Partner
Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner
Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski,
kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu – PartnerRealizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)
Skip to content