Kontrast    /    BW        

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 stycznia 2023 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Produktu finansowego „Pożyczki na Rozwój” dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 stycznia 2023 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Produktu finansowego „Pożyczki na Rozwój” dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 13 stycznia 2023 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Produktu finansowego „Pożyczki na Rozwój” dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Produkt Finansowy „Pożyczki na Rozwój” – Pożyczka Inwestycyjna (PI) oraz Pożyczka Obrotowa (PO)

Kwota pożyczki: do 500 000,00 zł (PO) oraz powyżej 1 000 000,00 zł do 3 000 000,00 zł (PI), oprocentowanie od 8,62%, prowizja 0%brak dodatkowych opłat


Dla kogo?

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r., zmagających się ze skutkami wywołanymi epidemią COVID-19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją.

Na jakich warunkach?

1) Pożyczka Inwestycyjna (PI): 

 • kwota pożyczki – powyżej 1.000.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł
 • maksymalny okres spłaty – 84 miesiące
 • karencja – do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty)
 • wkład własny – co najmniej 10 % wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę PI (łącznie do max. kwoty 3 mln zł)

 2) Pożyczka Obrotowa (PO): 

 • kwota pożyczki – do 500.000,00 zł
 • maksymalny okres spłaty – 36 miesięcy (dla pożyczek o wartości jednostkowej do 300.000,00 zł)
 • maksymalny okres spłaty 60 miesięcy (dla pożyczek o wartości jednostkowej powyżej 300.000,00 zł do 500.000,00 zł
 • karencja – do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty)
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę PO  

Przeznaczenie pożyczki 

1) Pożyczka Inwestycyjna (PI): 

– wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) 

2) Pożyczka Obrotowa (PO): 

– wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.)

Uwaga: z Pożyczek na rozwój finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy MŚP ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT

Oprocentowanie

– stałe lub zmienne, na warunkach rynkowych z zastosowaniem stopy referencyjnej stanowiącej sumę obowiązującej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie stosowanej przez Pośrednika Finansowego metodologii oceny ryzyka z zastrzeżeniem:

a) minimalna marża dodawana do stopy bazowej dla MŚP spoza obszaru preferencjiwynosi 150 punktów bazowych (1,5 p.p.)
b) PO o wartości powyżej 300 000,00 PLN do 500 000,00 PLN – minimalna marża dodawana do stopy bazowej wynosi 200 punktów bazowych (2 p.p.)
c) minimalne marże nie sumują się, w przypadku, gdy MŚP spełnia łącznie przesłanki określone w pkt a) i b) zastosowanie ma marża wskazana w pkt b),

Obszar preferencji:

MŚP, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z

wymienionych PKD:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.12.Z – Działalność klubów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Zabezpieczenia

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka (ustanawiana notarialnie) na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

inne zaakceptowane przez WARR

Brak dodatkowych opłat i prowizji.

Skip to content