Kontrast    /    BW        

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących


Strona główna > Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących

Wrocław, dnia  09 września 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących dla WARR S.A. 

 I.   ZAMAWIAJĄCY

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

NIP: 894-23-16-144, REGON: 931118643, KRS: 0000055657

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są tonery do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby WARR SA, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego (formularzem ofertowym).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym(zamienniki),przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (treść formularza ofertowego). Pod pojęciem produkt równoważny Zamawiający rozumie materiały: 

– kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane, 

– posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i nasycenie barw), 

– nie naruszające praw własności intelektualnej i patentów, 

– fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane i nierefabrykowane, wolne od wad technicznych, wyprodukowane wyłącznie ze 100% nowych komponentów, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiornika z tonerem oraz dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta, 

– których wydajność jest zgodna z normą ISO/IEC 19752 (dot. drukarek laserowych monochromatycznych), normy ISO/IEC 19798 (dot. drukarek laserowych), jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu.

Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do dnia 25 września 2019 r.

Miejsce dostawy zamówienia: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Kwiatkowskiego 4,

 52-407 Wrocław

IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Prosimy o wycenę oferty w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 1. Ofertę należy składać mailowo na adres warr@warr.pldo 13 września 2019 r.(do końca dnia).
 2. Oferta musi być ważna do 25 września 2019 r.
 3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
 4.  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające całego zakresu z zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
 6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • INNE POSTANOWIENIA
 1. Zamawiający nie dokona zakupu usługi od podmiotu powiązanego z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

b) Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.     Wykonawca musi:

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe                    z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru ofert, bez wskazywania przyczyny.
 • W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 • W przypadku, gdy w ramach upublicznienia zapytania ofertowego Zamawiający nie otrzyma żadnej ważnej oferty, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą z pominięciem obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, tego samego rodzaju, co przedmiot zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. W takim przypadku nie ma konieczności ponownego wyboru Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą, w uzasadnionych przypadkach.
 • OCENA OFERT 

1.  Kryterium oceny ważnych ofert jest całkowita wartość oferty, będąca sumą wartości wszystkich wycenionych komponentów cenowych – 100%.

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:


Liczba punktów oferty ocenianej = (Cena najniższej oferty x 100)/Cena oferty ocenianej 

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Tomasz Zema pod nr 733 88 77 48 lub pod adresem e-mail administrator@warr.pl

 • ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących finansowana będzie ze środków własnych spółki w związku ze statutową działalnością WARR S.A. oraz ze środków unijnych w związku z realizacją programów powierzonych Zamawiającemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego, tj.:

– „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB;

– „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Poddziałanie 1.3.2 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF” Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB”;

– Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”, Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, Działanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”, Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Pilotaż PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”, działanie 5.1 „wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych”, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”, Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, które są współfinansowane z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze środków budżetu państwa;

– „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – Edycja II”, 
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, który jest 

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;

–  „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”;

IX.  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, adres: ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław tel. 71 79 70 400, e-mail: warr@warr.pl.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: tel. 71 79 70 400, e-mail: warr@warr.pl, adres: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów, a po wyłonieniu wykonawcy w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Zamawiającym;
 4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia umowy/art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na administratorze)RODO. Po zawarciu umowy  w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób wyznaczonych do kontaktu oraz innych osób wskazanych w Umowie dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes administratora, tj. w celu nawiązania kontaktu w sprawie realizacji umowy, rozliczenia umowy.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów określonych w pkt 3;
 6.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, tj. właściwe instytucje nadrzędne przeprowadzające kontrole, właściwe instytucje przeprowadzające audyt, podmioty świadczące usługi IT oraz usługi prawne.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 13 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zostanie zawarta Umowa dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej realizacji oraz okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa na dochodzenie przez Zamawiającego ewentualnych roszczeń.
 8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 •  Posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 li.t f) RODO.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

–      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ dane nie były przetwarzane na podstawie zgody.

 1.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

Podmiot będący oferentem, stroną umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 lub 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w stosunku do osób fizycznych, od których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i przekazane zostały Administratorowi w celach określonych w niniejszej klauzuli.

X.  ZAŁĄCZNIKI

Skip to content