Kontrast    /    BW        

Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna (2DRPI)


Strona główna > Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna (2DRPI)

Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna  (2DRPI)

Kwota pożyczki powyżej 1 000 000,00 zł do 2 000 000,00 zł, oprocentowanie od 8,22%,
prowizja 0%brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków pochodzących  z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Wartość projektu w ramach Pakietu pożyczek finansowanych z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. tj. Drugiej Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, Drugiej Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, 2 Regionalnej Pożyczki Obrotowej wynosi  12 mln złotych.


Przeznaczenie pożyczki 

Wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Dla kogo

Oferta pożyczkowa skierowana jest do MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” (wg załączonej listy)  lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego w ww. gminach  z kategorii tzw. „Białych Plam”, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS (brak minimalnego okresu działania firmy).

Oprocentowanie

Od 8,22%  – zmienne, na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania, wg stopy referencyjnej ustalonej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej (dla start-upów, działających krócej niż 24 miesięcy – od 11,62%).

Kwota pożyczki

Powyżej 1 000 000,00 zł do 2 000 000,00 zł

Okres spłaty

do 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia lub do 84 miesięcy (jeśli 2 DRPI przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w  przedsiębiorstwach, lub dla przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności)

Karencja

do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty)

Zabezpieczenia

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • przelew wierzytelności,
 • inne zaakceptowane przez WARR

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Wkład własny  

10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia (kwoty netto nie dotyczą MŚP niebędących płatnikiem podatku VAT)

Ograniczenia w finansowaniu

2DRPI nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych.
 • refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia 2DRPI,
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie zakupu nieruchomości

Jeden MŚP może posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę danego rodzaju udzieloną z Funduszu DFR i Środków. Pożyczka 2DRPI nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który złożył już wniosek o taką pożyczkę u innego Pośrednika Finansowego dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

Skip to content