Nasza droga do perfekcji biznesowej

Na podstawie umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Kontroli i Audytu realizuje zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR) i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW).

Ponadto Zespół Kontroli i Audytu oferuje usługi w zakresie przeprowadzania oceny prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych (audyty). Przedmiotem ww. usług jest w szczególności ocena poprawności realizowania projektu zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie i przepisami prawa, sprawdzenie ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym, ocena poprawności udzielanych zamówień, a także weryfikacja stopnia i poprawności osiągnięcia założonych celów projektu.

Zespół dysponuje kadrą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, a w szczególności do jego osiągnięć można zaliczyć przeprowadzenie kilkuset kontroli projektów zarówno inwestycyjnych jak i doradczych zlokalizowanych w całej Polsce.

Ocena prawidłowości realizacji projektu obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

 • Czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie (kompletną dokumentacją aplikacyjną), dokumentami programowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego;
 • Czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji Projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów w związku z jego realizacją;
 • Czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe dotyczące realizacji Projektu
  i prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby Projektu;
 • Czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w umowie
  o dofinansowanie;
 • Kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności informacji przedstawianych we wnioskach o płatność;
 • Prawidłowości stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosowanych Wytycznych;
 • Wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie zakresu rzeczowego oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników Projektu;
 • Sposobu monitorowania realizacji celów Projektu;
 • Sposobu przechowywania dokumentacji projektowej oraz stosowanych środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 • Czy Beneficjent wdrożył zalecenia z przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
 • Czy Beneficjent w zakresie informacji i promocji stosuje się do zapisów zawartych w umowie
  o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie;
 • Czy Projekt jest realizowany zgodnie z politykami wspólnotowymi.

Rezultatem przeprowadzonej oceny prawidłowości realizacji projektu jest uzyskanie przez Beneficjenta racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a realizacja Projekt przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji zawartej w dokumentacji projektowej oraz ewentualnych zagrożeń dla realizacji Projektu, osoby przeprowadzające ocenę uwzględnią ten fakt w sprawozdaniu z oceny.

Jak przygotować się do kontroli projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej?

01.

Kontrola projektów dofinansowanych z funduszy unijnych może mieć charakter planowy lub doraźny. O kontroli Beneficjent informowany jest zawiadomieniem o kontroli, które zawiera również zakres planowanej kontroli.

02.

Przede wszystkim warto zorganizować przestrzeń do przeprowadzenia czynności kontrolnych, gdyż skład zespołu kontrolującego jest minimum dwu osobowy. Mile widziane jest odrębne pomieszczenie, jak również dostęp do urządzeń biurowych.

03.

Istotne jest, aby zadbać o to, by w trakcie kontroli były dostępne osoby, które mają uprawnienia do reprezentowania Beneficjenta, jak również osoby, które mają praktyczną wiedzę na temat realizowanego projektu i potrafią odpowiedzieć na  pytania zadawane przez zespół kontrolujący.

04.

Jeśli w zawiadomieniu o kontroli zostały wyszczególnione konkretne dokumenty dotyczące projektu, to należy je przygotować zgodnie z wykazem. Przygotuj dokumentację w taki sposób, by układała się w logiczną całość - pogrupuj dokumenty w ramach poszczególnych zakresów kontroli, np. dokumenty finansowe, dokumenty potwierdzające rzeczową realizację projektu, dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi, dokumenty potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności albo prowadzenie rozeznań rynku, dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów. Wszystko to sprawi, że kontrola przebiegnie szybko i sprawnie.

Jesteś zainteresowany oceną prawidłowości realizacji projektu?

Skontaktuj się z nami

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content