Polityka prywatności

Data aktualizacji 15.05.2023

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych oraz operatorem Serwisu www.warr.pl jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław (dalej jako „WARR S.A.”, „my”, „nas”).

Jak można się skontaktować z administratorem danych osobowych?

Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem                     e-mail: warr@warr.pl bądź telefonicznie: 71 79 70 400.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@warr.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kogo dotyczy Polityka prywatności i jaki jest jej zakres?

Polityka prywatności dotyczy Ciebie, jako Użytkownika strony internetowej. Obejmuje zasady przetwarzania przez nas danych podanych przez Ciebie podczas:

 • kontaktu za pomocą formularza kontaktowego,

 • wyrażenia zgody na działania marketingowe,

 • a także danych pozyskanych automatycznie tj. plików cookies.

Niniejszy dokument określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. Opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Kiedy i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowej tj. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu za pomocą formularza kontaktowego. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora,               w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami mailowo.

Jeśli wyrazisz odrębną zgodę podany adres e-mail będzie wykorzystywany przez nas również w celu przesyłania Tobie informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez i za pośrednictwem WARR S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poza tym za Twoją zgodą możemy przetwarzać podany przez Ciebie numer telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przez i za pośrednictwem WARR S.A. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody informujemy, że zgodę taką możesz wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Nami za pomocą w/w form kontaktu, tj. wysyłając informację o wycofaniu zgody na adres iod@warr.pl.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o Twojej aktywności w Serwisie, tj. liczba i źródło wizyt         w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania odesłania czy numer IP komputera. Nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Dane te występują w postaci plików cookie (więcej o cookies w dalszej treści Polityki).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Twoich kontaktów              i współpracy z nami. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali do czasu odwołania zgody bądź do czasu ustania celu przetwarzania. Pragniemy zauważyć, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wszystkie Twoje dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego Serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez WARR S.A., podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi, w tym usługi techniczne                           i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej oraz usługi hostingowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Serwis korzysta z usługi statystyk stron internetowych Google Analytics, która śledzi        i raportuje aktywność na stronie internetowej (śledzi wizytę za pomocą adresu IP aby określić przybliżoną lokalizację geograficzną użytkownika), w tym czas trwania sesji, liczbę stron na sesję, informacje o źródle ruchu itp. Wszystkie dane zebrane przez Google Analytics są hostowane na serwerach Google znajdujących się w USA. Zapewniamy, iż w zakresie takiego transferu danych gwarantujemy wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Czy profilujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili masz prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub               o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,          o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,            w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku    z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych;

 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania                    i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny,

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to               w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,

 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas                                        w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki               2 w Warszawie.

W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa. O rozpoznaniu żądania poinformujemy Cię na piśmie lub mailem.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

Brak Dokumentów do pobrania

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content