Kontrast    /    BW        

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”

Szanowni Państwo,

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”, działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla V grupy Uczestników zakwalifikowanych do projektu, którzy ukończyli etap szkoleniowy

Forma składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe). Przed złożeniem, Wnioski należy własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami.

Do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć:

  1. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu grupowym i indywidualnym.
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  3. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
  4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis.
  5. Inne (jeśli dotyczy).

Do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego należy złożyć:

  1. Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego,
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  3. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
  4. Inne (jeśli dotyczy).

Link do dokumentacji:

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższych wzorów:

Termin składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w terminie

od 21.03.2022 r. od godz. 07:30 do 23.03.2022 r. do godz. 15:30

osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data wpływu do biura projektu, a nie data nadania.

Miejsce składania wniosków:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. E. Kwiatkowskiego 4

52-407 Wrocław

Budynek Business House, II piętro

Skip to content