Pożyczka Inwestycyjna II

POŻYCZKI DLA FIRM
„Instrument Finansowy – Pożyczka Inwestycyjna II” 
 dla woj. pomorskiego

Kwota pożyczki do 500 000 zł, oprocentowanie stałe 2,85% (pomoc de minimis)
prowizja 0%, brak dodatkowych opłat

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniającej do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach ww. umowy do mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego trafi wsparcie w wysokości  20 mln złotych, z czego 18 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 2 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji na terenie województwa pomorskiego związanych z:

– poprawą potencjału konkurencyjnego;

– poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;

– zwiększeniem produktywności;

– koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

3) modernizację środków produkcji;

4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

5) wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy;

6) uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej;

7) rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Dla kogo

Dla mikro i małych przedsiębiorstw,  w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, które są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;

Oprocentowanie

Stałe w całym okresie spłaty wynoszące 2,85% dla mikro i małych przedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis  i stałe lub zmienne od 8,22% dla mikro i małych przedsiębiorstw niespełniających warunków udzielenia pomocy de minimis.  

Kwota pożyczki

do 500.000 zł

Okres spłaty  

Do 84 miesięcy  

Karencja

Do 6 miesięcy

Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, jednak nie później niż do 31.12.2023 r.

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • inne zaakceptowane przez WARR
Brak dodatkowych opłat i prowizji

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI POŻYCZEK – obowiązuje od 01.07.2022 r. Pobierz
REGULAMIN UDZIELANIA I OBSŁUGI POŻYCZEK – obowiązuje od 13.02.2023 r. Pobierz
Wymagane dokumenty – pobierz listę Pobierz
WNIOSEK O POŻYCZKĘ INWESTYCYJNĄ II – obowiązuje od 13.02.2023 r. Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy Pobierz
Oświadczenie majątkowe Poręczyciela osoby fizycznej Pobierz
Oświadczenie majątkowe Poręczyciela osoby prawnej Pobierz
Biznes plan wersja przykładowa Pobierz
Tabele finansowe Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach Pobierz
Formularz rozliczenia pożyczki Pobierz

1. Wnioski przyjmowane są:

a) w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail pozyczki@warr.pl lub systemu ePUAP (zeskanowane dokumenty z podpisem Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentacji bądź oryginały dokumentów elektronicznych opatrzone podpisem kwalifikowanym). Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Inwestycyjna II. W przypadku wykorzystania do oceny wniosku skanów przesłanych przez Wnioskodawcę dokumentów, ich oryginały muszą zostać dostarczone do WARR S.A. najpóźniej przed zawarciem Umowy Pożyczki Inwestycyjnej II;

b) w formie dokumentów papierowych, dostarczonych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do biura Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, Pawilon A lub wyłącznie osobiście do placówki Partnera Credipass Sp. z o.o. w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 43/43. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Inwestycyjna II. Koperty należy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  Prosimy o wpisanie na kopercie pełnej nazwy Wnioskodawcy.

2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem Wnioskodawcy/osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy.

Dokumenty podpisywane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przesyłać jako dokumenty w formacie „pdf”, podpisane tylko i wyłącznie formatem PAdES.

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content