Pożyczka Płynnościowa BGK

Informujemy, że nabór wniosków został zakończony z uwagi na wyczerpanie środków.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. 

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na podstawie umów zawartych w dniach 16 i 23 lipca 2020 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych, jako Pośrednikiem Finansowym, upoważniających do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

W ramach każdej z ww. umów do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego trafi wsparcie w wysokości 26,315 mln złotych, z czego 25 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 1,315 mln wkład własny Pośrednika Finansowego.

Kwota pożyczki: do 250 000 zł 

Oprocentowanie: od 0% 

Okres spłaty: do 60 miesięcy 

Wakacje kredytowe: do 12 miesięcy 

Przeznaczenie pożyczki:

1. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. 

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

a) koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

b)  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

c)  zatowarowanie, półprodukty itp.,

d) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

e)  bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

3. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy.

4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT 

Formularz usługi

Brak formualrzy.

Komunikaty

Brak komunikatów

Dokumenty obowiązujące

Brak dokumentów obowiązujących

Dokumenty PDF

Brak dokumentów

Dokumenty nieobowiązujące

Brak dokumentów nieobowiązujących

Pożyczki

REGULAMIN UDZIELENIA POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ BGK – obowiązuje od 22.03.2021 r. Pobierz
WYMAGANE DOKUMENTY – pobierz listę Pobierz
1. WNIOSEK O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ BGK – obowiązuje od 27.07.2020 r. Pobierz
– Sytuacja finansowa – uproszczona księgowość Pobierz
– Sytuacja finansowa – pełna księgowość Pobierz
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP Pobierz
– Załącznik A do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP Pobierz
– Załącznik B do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów-MŚP Pobierz
– Załącznik C do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów-MŚP Pobierz
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy Pobierz
Oświadczenie majątkowe Poręczyciela osoby fizycznej Pobierz
Oświadczenie majątkowe Poręczyciela osoby prawnej Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc COVID 19 Pobierz
Formularz rozliczenia pożyczki Pobierz

1. Wnioski przyjmowane są:

a) w formie dokumentów papierowych, dostarczonych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do biura WARR SA przy ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro). Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa BGK. Na kopercie proszę o wpisanie pełnej nazwy Wnioskodawcy. Koperty prosimy adresować na Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.
b) w formie dokumentów elektronicznych przekazanych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres pozyczki@warr.pl lub systemu ePUAP (zeskanowane dokumenty z podpisem Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentowania bądź oryginały dokumentów elektronicznych opatrzone podpisem kwalifikowanym). Prosimy, aby w temacie maila znalazł się dopisek: Wniosek – Pożyczka Płynnościowa BGK. W przypadku wykorzystania do oceny wniosku skanów przesłanych przez Wnioskodawcę dokumentów, ich oryginały muszą zostać dostarczone do biura WARR S.A. przy ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław (budynek Business House, II piętro) najpóźniej przed zawarciem Umowy Pożyczki Płynnościowej;

2. Wniosek o pożyczkę powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy. Jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem Wnioskodawcy/osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Wnioskodawcy.

PAWILON A

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)

PAWILON B

 • AMAR Agencja Celna i Transportowa

 • AUTOMANIA SERWIS

 • DORPOL

 • FERNO B&T

 • ILTEX

 • JAS FBG

 • PERFECTWALL

PAWILON 1

 • BAUSERWIS

 • CENTRUM SZERMACH

 • DTA

 • MISTYK

 • MOWANO

 • INSAD

PAWILON 2

 • BOKARO Szeligowscy

PAWILON 3

 • AKWAPLANTA

 • BAZA

 • DELTA

 • EWPOL

 • HYDROGARDEN Polska

 • PARTEX

 • ZYGMUNT DOLECKI

PAWILON 4

 • ARTIFEX

 • ASPEN

 • GLAZUREX

 • PARTEX

 • P.K. SERWIS

 • RADOSNE PEŁCZYCE

 • WZORCOWNIA HOME

 • WZORCOWNIA STORE

PAWILON 5

 • SAINT GOBAIN Polska

PAWILON 6

 • ARPAPOL

 • CER-POINT

 • P.K. SERWIS

 • SIG

PAWILON 7

 • BAUDOM

 • SELLFLEX

 • FIXIT POLSKA

 • JETA

 • PROKAD

 • TRANSPORT AGE COMPANY

PAWILON 8

 • EKODYNAMIC Okna

 • DYKA, INTUIT

PAWILON 11

 • ADMARBUD

 • BAIK - INSTAL

 • BLOOMART

 • BUSHI

 • CDC GROUP

 • DIL

 • ELEKTRO-HURT

 • EXPERT PLUS

 • FERRARA POLAND

 • MARSI

 • MELLOW POLSKA

 • MITAX CONSULTING

 • MOTOLUX

 • POCZESANE

 • PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS

 • TASA

 • TGE

 • TM BUILDING

 • VINYLOWNIA

 • ZWOLSKA

1.

 • BAR KOCIOŁEK

2.

 • CENTRUM AUT JAPOŃSKICH

3.

 • DOBRE AUTO (MACHPOL)

4.

 • PRO-ENERGY

5.

 • EKO SYLWIA

6.

 • UTM.EXPERT

7.

 • INTRA

8.

 • INWASH

10.

 • JW. JAN WINIARCZYK

11.

 • KRÓLEWSKI KAMIEŃ

12.

 • CAR MASTER

13.

 • NOVA

14.

 • STEIN POL

15.

 • RAMIRENT

16.

 • RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany

18.

 • TANELLIS

19.

 • UBF TERLECKA

20.

 • WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW

21.

 • ZIM UBEZPIECZENIA

PAWILON A
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (WARR)
PAWILON B
- AMAR Agencja Celna i Transportowa
- AUTOMANIA SERWIS
- DORPOL
- FERNO B&T
- ILTEX
- JAS FBG
- PERFECTWALL
PAWILON 1
- BAUSERWIS
- CENTRUM SZERMACH
- DTA
- MISTYK
- MOWANO
- INSAD
PAWILON 2
- BOKARO Szeligowscy
PAWILON 3
- AKWAPLANTA
- BAZA
- DELTA
- EWPOL
- HYDROGARDEN Polska
- PARTEX
- ZYGMUNT DOLECKI
PAWILON 4
- ARTIFEX
- ASPEN
- GLAZUREX
- PARTEX
- P.K. SERWIS
- RADOSNE PEŁCZYCE
- WZORCOWNIA HOME
- WZORCOWNIA STORE
PAWILON 5
- SAINT GOBAIN Polska
PAWILON 6
- ARPAPOL
- CER-POINT
- P.K. SERWIS
- SIG
PAWILON 7
- BAUDOM
- SELLFLEX
- FIXIT POLSKA
- JETA
- PROKAD
- TRANSPORT AGE COMPANY
PAWILON 8
- EKODYNAMIC Okna
+ DYKA, INTUIT
PAWILON 11
- ADMARBUD
- BAIK - INSTAL
- BLOOMART
- BUSHI
- CDC GROUP
- DIL
- ELEKTRO-HURT
- EXPERT PLUS
- FERRARA POLAND
- MARSI
- MELLOW POLSKA
- MITAX CONSULTING
- MOTOLUX
- POCZESANE
- PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
- TASA
- TGE
- TM BUILDING
- VINYLOWNIA
- ZWOLSKA
1
- BAR KOCIOŁEK
2
- CENTRUM AUT JAPOŃSKICH
3
- DOBRE AUTO (MACHPOL)
4
- PRO-ENERGY
5
- EKO SYLWIA
6
- UTM.EXPERT
7
- INTRA
8
- INWASH
10
- JW. JAN WINIARCZYK
11
- KRÓLEWSKI KAMIEŃ
12
- CAR MASTER
13
- NOVA
14
- STEIN POL
15
- RAMIRENT
16
- RUSZTOWANIE Zakład Usługowo-Budowlany
18
- TANELLIS
19
- UBF TERLECKA
20
- WYPOŻYCZALNIA SZALUNKÓW
21
- ZIM UBEZPIECZENIA
22
- POMOCSZYBKA
23
- RAMIRENT
24
- IDEAL
25
- PINUS
26
- WROCEK TRAVEL
27
- INNOWACJE
28
- MARSZAŁEK AUTO KLUCZE
29
- SWOKI
31
- MDM ELEKTRONIC
32
- UBF TERLECKA
33
- STALJAN
34
- EUROPOLIS
35
- OXET (GASTROCOMPLEX)
36
- MAYAMI
38
- LUX EXPRESS
39
- THE GREAT
40
- ALMAG
43
- AKWILON TRANSLOGISTIK
44
- MOTOLUX
46
- BAUDER
47
- PROKAD SP. JAWNA
Dyrektor
Łukasz Koncewicz
Zastępca dyrektora
Nastazja Bielicka
Biuro Obsługi Klienta
Sara Stanek
Skip to content