Kontrast    /    BW        

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 6 września 2022 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego


Strona główna > Aktualności > Aktualności > Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie w dniu 6 września 2022 r. naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tj. środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozpoczęcie naboru wniosków w dniu 06  września 2022 r.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności. 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

  • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
  • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. 

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, , które najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie dolnośląskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEiDG. 

Oprocentowanie

Stałe w całym okresie spłaty wynoszące 7,17% dla mikroprzedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis  i od 7,77% dla pozostałych przedsiębiorstw (dla firm start-up o statusie MŚP innym niż mikroprzedsiębiorstwo 11,17%)

Kwota pożyczki

– do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw, 

– od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Okres spłaty  

do 84 miesięcy  

Karencja

do 6 miesięcy

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
  • inne zaakceptowane przez WARR

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Skip to content