Kontrast    /    BW        

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19


Strona główna > POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – dedykowana COVID-19

Pożyczka Płynnościowa

Informujemy, że nabór wniosków został zakończony z uwagi na wyczerpanie środków.

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym, u którego można składać wnioski o Pożyczkę Płynnościową.

Złóż wniosek!

Parametry pożyczki

 • Kwota pożyczki do: 300 000,00 zł
 • Kwota pożyczki dla wnioskodawców z Obszaru preferencji: do 3 000 000,00 zł
 • Wypłata jednorazowa lub w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość uzyskania do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość uzyskania do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki o okres karencji/wakacji 
 • Możliwość uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Przeznaczenie pożyczki

Środki pożyczki udzielonej MŚP spoza Obszaru preferencji mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
a) Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące) oraz
b) do 30 % kwoty pożyczki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, a także mogą obejmować Stałe wydatki zaległe na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r.

Środki pożyczki udzielonej MŚP w ramach Obszaru preferencji, mogą zostać przeznaczone na pokrycie:
a) Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące)
b) do 30 % kwoty pożyczki na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, powstałych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (tj. dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki). Dopuszcza się refinansowanie wydatków powstałych i opłaconych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a przed wypłatą 1. transzy

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20 %, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu roku 2020 w porównaniu do łącznych przychodów w ciągu roku 2019

lub

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (nie wcześniejszych niż z roku 2019).

Dodatkowo obligatoryjnym elementem potwierdzenia wpływu pandemii COVID-19 na MŚP jest przedstawienie we wniosku o udzielenie pożyczki argumentów potwierdzających, że ww. spadek przychodów bezpośrednio powiązany jest z wpływem sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 na przedsiębiorstwo MŚP, co podlega badaniu przez Pośrednika Finansowego.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Obszar preferencji

Wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19, m.in.:

a) Zakwaterowanie,

b) Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

d) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z PKD wymienionych w §2 pkt 15) Regulaminu udzielania Pożyczek Płynnościowych.

Skip to content